Fujara

Fujara

Fungicidní přípravek proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) určený pro použití
v pšenici ozimé a jarní, ovsu, pšenici tvrdé, žitě a tritikale.

Účinná látka: prochloraz 450 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: kanystr 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Fujara je fungicid s preventivním a kurativním účinkem proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici ozimé a jarní, ovsu, žitě, pšenici tvrdé a tritikale. Má translaminární a lokálně systemický způsob účinku.

Návod k použití

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina 2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice, žito, tritikale stéblolam 1 l/ha 35 1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH
 
braničnatka
pšeničná
1 l/ha 35 1) od: 30 BBCH,
do: 32 BBCH
 
 

Plodina,
oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině
pšenice, žito, tritikale 150–500 l/ha postřik 1x

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
obilniny, jarní aplikace 8 4 4 4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Septorióza pšenice (Septoria tritici)
Termín aplikace: od začátků sloupkování až objevení druhého kolénka (BBCH 30–32)
do konce metání (BBCH 59)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.
Minimální interval mezi aplikacemi: 14 dnů

Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)

Termín aplikace: od začátků sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.

Doporučení pro aplikaci:

0,75–1 l/ha FUJARA + 0,5–0,75 l/ha IMPACT

0,75–1 l/ha FUJARA + 0,25 kg/ha BUZZ ULTRA DF

Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

0,75–1 l/ha FUJARA + 0,75 l/ha TEBUSIP

0,75–1 l/ha FUJARA + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC

Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: klasová fusaria, rzi, braničnatky
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Dávka vody na ha: 150–500 l.
Přípravek aplikujte schválenými pozemními postřikovači.

Mísitelnost:
Přípravek je mísitelný s jinými přípravky. Při přípravě směsí postupujte v souladu s platnými právními předpisy. Doporučuje se předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci a následně ošetřit malou část porostu za účelem vyzkoušení biologické kompatibility.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání nádrž doplňte na požadovaný objem. Při přípravě směsí se nesmí mísit koncentráty a oba přípravky se do nádrže vlévají odděleně.

Opatření proti vzniku rezistence:
Přípravek obsahuje prochloraz, který na základě mechanismu svého účinku patří do FRAC skupiny 3 (inhibitory biosyntézy ergosterolu). Opakované používání fungicidů se stejným mechanismem účinku může zvýšit riziko vzniku rezistentních kmenů patogenních hub, což vede k problémům v regulaci těchto druhů. Aby se minimalizovalo toto riziko, je třeba dodržovat strategii pro prevenci a řízení této antirezistentní strategie. Při azolových fungicidech je již známá rezistence některých hospodářsky významných patogenů, proto se přípravek doporučuje aplikovat v kombinaci s přípravkem s jiným mechanismem účinku a stejně i ve fungicidním sledu se doporučuje střídat přípravky s rozdílným mechanismem účinku. Důležitým krokem v prevenci proti vývoji rezistentních kmenům patogenů je i monitoring patogenů, výběr odolnějších odrůd, jakož i agrotechnické opatření, které
mohou významně ovlivnit životní cyklus patogenů.

Následné plodiny:
Volba následných plodin není omezena.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP