Fundand 450 SC

Fundand 450 SC je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu se systémovým účinkem, určený zejména k ochraněobilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám.

Účinná látka: difenoconazole 125 g/l, azoxystrobin 200 g/l, tebuconazole 125 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití Pro profesionální uživatele SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do obilnin.

Balení: kanystr 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby, teplota skladování: 0 °C až +30 °C.

Návod na použití

TAB 1
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

TAB 2

Pšenice ozimá, triticale, žito
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, ve fázi počátku sloupkování až konec sloupkování BBCH 31–59.
Přípravek aplikujte max. 2× v plodině na jaře.

Ječnem jarní
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, na jaře max. 2× v plodině, ve fázi počátku sloupkování až konec sloupkování BBCH 31–59.

Řepka olejka
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, 1× v sezoně na jaře, ve fázi počátek kvetení až konec kvetení BBCH 55–69.

Poznámky:
1. Neaplikujte přípravek v sousedství jabloňových sadů.
2. Za účelem dosažení nejvyšší účinnosti přípravku postřikujte rostliny tak, aby byly zcelapokryté postřikovou kapalinou (efekt pokropení povrchu).
3. Minimální teplota vzduchu během ošetření 12 °C.
4. Mrazíky těsně před nebo po ošetření mohou snížit jeho účinnost.
5. Při aplikaci přípravku zabraňte:
• úletuí postřikové kapaliny na sousední pole a plodiny
• hromadění se postřikové kapaliny na styku ošetřených pásů a souvratí.

SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu
QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2x za vegetační sezónu plodiny.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
TAB 3

Pro aplikaci do obilnin:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků
na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP