Grisu

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně řepky olejky, jahodníku a rajčat proti houbovým chorobám.

Účinná látka: iprodion 500 g/l.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem/Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. SPo5 Ošetřený prostor (skleník) před opětovným vstupem do něj důkladně vyvětrejte. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva,  suchozemských obratlovců, necílových členovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

alení: láhev HDPE/EVOH 1 l, kanystr HDPE/PA 5 l, 10 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Grisu je kontaktní fungicid inhibující klíčení spor a blokující růst mycelií širokého spektra houbových patogenů (čerň řepková, hlízenka obecná, plíseň šedá aj.), současně vykazuje pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka
řepka olejkahlízenka obecná, čerň řepková1,5 l/ha56max. 1×
jahodník - poleplíseň šedá1,5 l/ha3max. 4×
jahodník - skleníkplíseň šedá1,5 l/ha3max. 3×
rajče - skleníkplíseň šedá1,5 l/ha1max. 4×

Doporučení pro aplikaci:
Aplikační dávka vody:
- řepka olejka 200–400 l/ha
- jahodník, rajčata 600–1 000 l/ha.

Termín aplikace:
V řepce olejce aplikujte preventivně proti hlízence obecné a černi řepkové od poloviny kvetení do konce kvetení (BBCH 61–65).

Při preventivní aplikaci v polovině kvetení proti hlízence obecné a černi řepkové v řepce olejce dosahuje přípravek Grisu významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé, při aplikaci na konci kvetení již není účinnost na plíseň šedou dostatečná.

Možná kombinace fungicidů proti hlízence, plísni šedé a černím:
1,0 l/ha Grisu + 0,5 l/ha Iribis.

U jahodníku v případě hustého porostu zvolte vyšší dávku vody k zajištění dokonalého pokrytí. První ošetření proveďte na začátku kvetení, opakujte v intervalech 10–14 dní. V rajčatech aplikujte od začátku kvetení 2. květenství, ošetření opakujte v intervalech 10–14 dní.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti černi (Alternaria sp.) na rajčatech a jahodníku.
Možný vliv ošetření na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, zejména oves!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu dikarboximidů (např. iprodion) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem působení a ne jinak, než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
řepka olejka, jahodník4444

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.

TOP