Impact

Systémový fungicidní přípravek ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu (DC), určený k ochraně obilnin a cukrovky proti houbovým chorobám.

Účinná látka: flutriafol 125 g/l.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: –
Vodní organismy: H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Balení: 5 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Impact působí systémově proti řadě chorob v obilninách, cukrové řepě, lesním hospodářství a to jak eradikačně, tak i kurativně. Je velice rychle přijímán listy, doba účinku trvá 4–6 týdnů. Nejvhodnější termín aplikace je na začátku infekce. Impact je vhodným partnerem do tank mixů s dalšími azolovými nebo strobilurinovými fungicidy. Impact je možné jako jeden z mála fungicidů aplikovat s kapalným hnojivem DAM 390.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka
ječmenpadlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene1 l/haATBBCH 30–55
pšenicerez plevová, rez pšeničná braničnatka plevová1 l/haATBBCH 30–55

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině
ječmen, pšenice150–300 l/hapostřik1x

Aplikační údaje:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Pšenice, doporučení pro použití:
Od počátku sloupkování až do objevení se praporcového listu proti braničnatkám, padlí travnímu preventivně a s vedlejší účinností na choroby pat stébel.
Impact 0,75–1,0 l/ha.
Impact 0,5–0,75 l/ha + Barclay Bolt XL 0,5 l/ha.

Metání až počátek kvetení proti klasovým fuzáriím, braničnatkám, rzím.
Impact v dávce 0,5 l/ha + Tebusip v dávce 0,75 l.
Impact v dávce 0,5 l/ha + Zamir v dávce 0,75–1,0 l/ha.

Ječmen, doporučení pro použití:
Plné odnožování až do počátku sloupkování proti padlí travnímu preventivně, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti.
Impact 0,5–0,75 l/ha + Barclay Bolt XL 0,5 l/ha.

Metání až počátek kvetení proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti, klasovým fuzáriím a rzím.
Impact v dávce 0,5 l/ha + Iribis v dávce 0,5 l/ha.
Impact v dávce 0,5 l/ha + Tebusip v dávce 0,75–1,0 l/ha.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněného z části vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem.

Čištění aplikačního zařízení:
Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače/rosiče), případně s přípravkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. Zbytky postřikové kapaliny nesmí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem.
Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod.
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.
(Před použitím si přečtěte přiložené pokyny).
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Registrem povolených přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP