Mesh

Tazer

Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně obilnin, řepky, kukuřice, rajčat a chřestu proti houbovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C

Působení přípravku:
Účinní látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.

Návod k použití:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
1) Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná 0,8 l/ha 35 1) od: 31 BBCH,
do: 69 BBCH
 
ječmen rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene 0,8 l/ha 35 1) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH
 
kukuřice skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae) 1 l/ha AT 1) od: 39 BBCH,
do: 87 BBCH
6) semenné porosty
řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 21 1) od: 61 BBCH,
do: 69 BBCH
 
chřest rez chřestová 1 l/ha - 1) od: 60 BBCH,
do: 91 BBCH
 
rajče plíseň bramborová 1 l/ha 3 1) od: 40 BBCH,
do: 88 BBCH
5) skleníky
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi
aplikacemi
chřest 600–800 l/ha postřik 3 x  
ječmen 100–300 l/ha postřik 1 x  
kukuřice 100–400 l/ha postřik 2 x 21–42 dnů
pšenice 100–300 l/ha postřik 1 x  
rajče 400–1 200 l/ha postřik 3 x 8–12 dnů
řepka olejka 100–500 l/ha postřik 1 x  
 
Plodina, oblast použití Zákaz, omezení
kukuřice zákaz zkrmování

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.

Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné je vhodné aplikovat kombinaci:

0,75 l/ha TAZER + 0,5–75 l/ha TOPaZOL
0,5–0,75 l/ha TAZER + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC
0,5–0,75 l/ha TAZER + 0,75–1,0 l/ha IMPACT
0,5–0,75 l/h TAZER + 0,2 kg/ha BUZZ ULTRA DF

Tazer je možné kombinovat s dalšími fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
pšenice, ječmen, řepka olejka, chřest, kukuřice 4 4 4 4

Řepka olejka, chřest, kukuřice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP