Valis M

Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně bramboru proti plísni bramborové a révy proti plísni révové.

Účinná látka: mancozeb 600 g/kg, valifenalate 60 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: pytel PAP/AL/PE s přípravkem v množství 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až + 30 °C.

Působení přípravku:
Valifenalate je nová systémová fungicidní účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin. Tato účinná látka se širokým spektrem fungicidního účinku se projevuje preventivním, kurativním, eradikativním a antisporulačním účinkem, který je v přípravku Valis M v kombinaci s kontaktní účinnou látkou mancozeb. Valifenalate narušuje tvorbu buněčných stěn ovlivňováním jejich syntézy. Mancozeb je kontaktní fungicidní účinná látka charakteristická širokým spektrem účinku. Mancozeb způsobuje blokování metabolismu patogenních
dithiokarbamátům výhodu jejich rozsáhlé aktivity. Valis M působí proti houbám rodu Phytophthora a Plasmopara. Je určen k ochraně bramboru proti plísni bramborové a révy proti plísni révové. Přípravek je vhodný pro použití v celé pěstitelské oblasti bramboru a révy.

Návod k použití:
TAB 1
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Upřesnění použití:
Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti hnědé skvrnitosti bramborových listů a plísni bramborové na hlízách.
SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, (např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát,
mandipropamid) ve více než 50% z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě, v révě
neaplikujte vícekrát než 4× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte přednostně preventivně.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
TAB 2

Pro aplikaci do révy:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <7 m. Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP