AG NOVACHEM

Vedette

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k ochraně jabloně proti strupovitosti.

Účinná látka: cyprodinil 300 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 1 l, 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +40 °C.

Působení přípravku:
Přípravek Vedette je systemicky působící fungicid s preventivním a kurativním účinkem. Inhibuje biosyntézu metioninu. Mechanismus působení je odlišný od jiných fungicidů (např. azolů, strobilurinů, morfolinů) a nepředpokládá se tak vznik cross-rezistence.
Účinná látka je dobře a rychle přijímána listy a následně rozváděna translaminárně a akropetálně rostlinou. Inhibuje pronikání a růst mycelia a to jak v listech, tak i na jejich povrchu.

Návod k použití - indikace:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
jabloň strupovitost jabloně 0,5 l/ha 60 BBCH 26–76
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
Interval mezi aplikacemi
jabloň 400–1 000 l /ha postřik, rosení max. 3× za rok 7–10 dnů

Upřesnění použití:
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu anilinopyrimidinů (např. cyprodinil a pyrimethanil) vícekrát než 4× za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jabloň 18 14 6 6

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP