Barclay Propyz

Reziduální herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro preemergentní a postemergentní hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v polních a lesních plodinách a na nezemědělské půdě.

Účinná látka: propyzamide 400 g/l (35,6 %).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 1 l HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C.

Působení přípravku:
Barclay Propyz je reziduální herbicid. Obsahuje účinnou látku propyzamide ze skupiny benzamidů. Jednoděložné a dvouděložné plevele ji absorbují přes kořenovou soustavu a je translokována
dál do rostliny. Barclay Propyz zůstává účinná několik týdnů ve svrchních vrstvách půdy.

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: Ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, lipnice roční, medyněk vlnatý, medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřavy, smilka, bezkolenec modrý, jílky, sveřep měkký, bojínek, luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý,merlík bílý, rozrazily, šťovík menší.
Plevele méně citlivé: Potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, šáchorovité.
Účinnost na jednotlivé plevele nebyla hodnocena ÚKZÚZ, ale vyplývá z praktických zkušeností použití přípravku v praxi.

Návod k použití
TAB 1
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

TAB 2

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko, nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.

Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.
Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10%. Neaplikujte na umrzlou půdu.

V lesnictví aplikujte okolo stromů.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.
V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP