Boa 360 CS

Herbicid ve formě suspenze kapsulí k použití proti jednoletým dvouděložným plevelům při pěstování řepky olejky ozimé.

Účinná látka: clomazone 360 g/l (36 %).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SP2 Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení a objem: HDPE láhev s obsahem 1 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování: +0 až +30 °C.

Působení přípravku:
Boa 360 CS je půdní herbicid působící na plevele především v době jejich klíčení. Přípravek působí proti mnoha druhům jednoletých dvouděložných plevelů. Herbicidního efektu je dosaženo během 7 dnů od chvíle, kdy se plevel objeví. Rychlost účinku závisí na fázi vývoje plevelů, na které se herbicid použije, na klimatických podmínkách - teplotě, vlhkosti vzduchu a na rychlosti růstu plevelů. Nejvyšší účinnost zaručuje použití přípravku proti mladým, intenzivně rostoucím plevelům. Přípravek je v doporučených dávkách selektivní pro řepku ve fázi do tří dnů po výsevu. Přípravek lze použít na půdě všech typů, na které se pěstuje řepka. Sucho ani dešťové srážky, které se vyskytnou v průběhu ošetření nebo krátce po něm, nesnižují přijímání přípravku ani nesnižují účinnost jeho působení.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec prostřední, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, kokoška
pastuší tobolka, penízek rolní, kakost maličký.
Méně citlivé plevele: violka rolní.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL (dny)Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
řepka olejka ozimáplevele dvouděložné jednoleté0,33 l/haAT1) preemergentně do 3 dnů po zasetí

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi
aplikacemi
řepka olejka200–300 l/hapostřik1x

Přípravek se používá preemergentně. Řepka olejka se ošetřuje do 3 dnů po výsevu (BBCH 00).
Neaplikujte v době klíčení řepky nebo po jejím vyklíčení.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - chundelka metlice, heřmánky a další dvouděložné plevele:
0,15–0,25 l/ha Boa 360 CS + 1,4 l/ha Metarock + 0,15 l/ha Zemin
nebo + 1,5–2 l/ha Somero + 0,15 l/ha Zemin

Následné plodiny:
V případě, že dojde k předčasnému zrušení porostu, lze vysévat náhradní plodiny při dodržení minimálního odstupu 1,5 měsíce od aplikace a provedení hluboké orby. U ozimých obilnin nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Poznámky:
1. V závislosti na průběhu počasí (např. silné dešťové srážky) může po ošetření dojít k mírnému zbělení plodin. Tyto příznaky zmizí, aniž by nepříznivě ovlivnily úrodu.
2. Aplikace přípravku vyžaduje dobré agrotechnické podmínky zahrnující řádné obdělávání, vlhkost půdy, apod.
3. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Obzvláště citlivé jsou vojtěška, slunečnice a vinná réva.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
Řepka olejka4444
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Řepka olejka5500

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP