Postřik proti škůdcům

Butoxone 400

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým a vytrvalým dvouděložným plevelům v hrachu setém.

Účinná látka: MCPB 400 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Balení: PE kanystr: 5 l,10 l, 20 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Účinná látka přípravku působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostliny. Účinkuje na jednoleté a vytrvalé plevele.

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, řepka - výdrol.
Plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, pohanka svlačcovitá, ptačinec, žabinec, rdesno červivec, violka rolní

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL LA Poznámka
hrách setý pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté 3,0 l/ha
100–400 l
vody/ha
AT - 1) plodina: BBCH 13–51
2) plevele: BBCH 11–13
3) max 1×, postemergentně, zákaz zkrmování hrachoviny

Upřesnění podmínek aplikace:
Maximální počet aplikací: max 1× za vegetaci.

Růstová fáze plodiny: od 3 plně rozvinutých listů až do objevení poupat ve svinutém listu, tj. BBCH 13–51

Růstová fáze plevelů:
• dvouděložné jednoleté - 1–3 pravé listy, tj. BBCH 11–13
• pcháč oset - stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. BBCH 31

Hrách: Butoxone 400 je možné aplikovat v dávce 3,0 l/ha od fáze tří plně rozvinutých listů hrachu do doby, než se objeví poupata květů ve svinutém koncovém listu. Pozdní aplikace, po objevení poupat, by mohla vést ke snížení výnosu. Rostliny trpící stresem ze sucha mohou
vykazovat viditelnější poškození či růstové deformace.

Doporučená dávka vody na 1 ha je 100–400 l. Vyšší dávku vody (minimálně 225 l) použijte na hustý porost, jestliže je plodina ve vyšší vývojové fázi, nebo když je porost hustě zaplevelen.

Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty při teplotě nad 10 °C, za bezvětří a v době, kdy nehrozí mrazy, neprší a ani v následujících 4 hodinách se neočekává déšť.
Neaplikujte v období sucha.

Menšinové použití přípravku:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL LA Poznámka
kmín kořenný pcháč oset plevele dvouděložné jednoleté 3,0 l/ha
300–400 l
vody/ha
AT - 1) postemergentně (BBCH 16–51)
3) max. 1× v plodině
jetel plazivý,
jetel perský,
jetel panonský,
štírovník růžkatý,
štírovník jednoletý
pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté 2–2,5 l/ha AT - množitelské porosty

Kmín se ošetřuje při výšce 15–30 cm. Ošetřovat by se mělo při teplotách do 25 °C a v době, kdy nehrozí srážky v následujících 3–4 hodinách.

Jetele a štírovníky se ošetřují:
• v roce výsevu - od 2.–3. trojlístků do začátku prodlužovacího růstu
• v užitkovém roce - na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu, nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.

Dávka aplikační kapaliny: 200–400 l vody/ha.

Maximální počet ošetření: 1× za vegetační sezónu.

Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP