Ceres

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení psárky, chundelky metlice a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Účinná látka: flufenacet 400 g/ldiflufenican 200 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 5 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +30 °C.

Působení přípravku:
Ceres je kombinovaný herbicid sloužící pro preemergentní a postemergentní aplikaci v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Obsahuje 2 účinné látky flufenacet a diflufenikan. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů. Diflufenikan je selektivní a kontaktní herbicid s reziduálním účinkem, který je absorbován hlavně výhonky klíčících semen. Je určen především pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci a typicky ovlivňuje náchylné plevele v počátečních stádiích.

Návod k použití - indikace:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice
ozimá,
ječmen ozimý
psárka polní,
chundelka
metlice, plevele
dvouděložné
jednoleté
0,6 l/haAT1) preemergentně,
od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH
---
1) postemergentně,
od: 11 BBCH,
do: 22 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací
v plodině
ječmen200–300 l/hapostřik1x
pšenice200–300 l/hapostřik1x

Upřesnění podmínek aplikace:
Ceres se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 22 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, dvouděložné plevele maximálně do fáze prvních pravých listů (BBCH 12), jednoděložné plevele maximálně do fáze BBCH 19 (před odnožováním). Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dnů.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Ječmen ozimý,
pšenice ozimá
4444
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Ječmen ozimý,
pšenice ozimá
5500

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP