Kitana

Ceres

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení psárky, chundelky metlice a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

Účinná látka: flufenacet 400 g/ldiflufenican 200 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení: Kanystr se šroubovým uzávěrem 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +30 °C.

Působení přípravku:
Ceres je kombinovaný herbicid sloužící pro preemergentní a postemergentní aplikaci v ječmeni ozimém a pšenici ozimé. Obsahuje 2 účinné látky flufenacet a diflufenikan.

Flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K 3). Inhibice mitózy a buněčného dělení vede k zpomalení procesů růstu rostlin, které vedou ke smrti rostliny. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Po aplikaci se růst zpomalí během několika hodin a viditelné symptomy se vyskytnou během několika dnů.

Diflufenikan patří do skupiny anilidových herbicidů a účinkuje jako inhibitor biosyntézy karotenoidů (HRAC skupina F1). Diflufenikan je selektivní a kontaktní herbicid s reziduálním účinkem, který je absorbován hlavně výhonky klíčících semen. Je určen především pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci a typicky ovlivňuje náchylné plevele v počátečních stádiích.

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice
ozimá,
ječmen ozimý
psárka polní,
chundelka
metlice, plevele
dvouděložné
jednoleté
0,6 l/ha AT 1) preemergentně,
od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH
---
1) postemergentně,
od: 11 BBCH,
do: 22 BBCH
 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
ječmen 200–300 l/ha postřik 1x
pšenice 200–300 l/ha postřik 1x

Spektrum účinnosti:

Preemergentní aplikace

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.
Plevele méně citlivé: psárka polní

Postemergentní aplikace

Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánek pravý, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.
Plevele méně citlivé: mák vlčí

Upřesnění podmínek aplikace:
Ceres se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 22 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, dvouděložné plevele maximálně do fáze prvních pravých listů (BBCH 12), jednoděložné plevele maximálně do fáze BBCH 19 (před odnožováním). Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.
Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dnů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Ječmen ozimý,
pšenice ozimá
4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Ječmen ozimý,
pšenice ozimá
5 5 0 0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné
do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP