Click Premium

Postřikový herbicidní přípravek určený k postemergentnímu ošetření kukuřice proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům.

Účinná látka: mesotrion 70 g/l, terbuthiazin 330 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení: kanystr se šroubovým uzávěrem - 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Click Premium je selektivní herbicid. Účinná látka mesotrion ze skupiny triketonů je přijímána listy i kořeny a ovlivňuje metabolismus biosyntézy karotenoidů plevelných rostlin. V následujícímkroku dochází k poškození foto-oxidace zelených pigmentů listů. Mesotrion tak způsobuje zbělení listů a nekrózy meristematických pletiv. Účinná látka terbuthylazine je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. C itlivé plevele zastavujírůst 2–3 týdny po aplikaci, vykazují chlorózy a nekrózy na špičkách a čepelích listů. K líčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití.

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, lilek černý, ptačinec žabinec,
heřmánkovec přímořský, laskavec ohnutý, rdesno červivec
Plevele méně citlivé: vytrvalé dvouděložné a jednoděložné plevele

Návod k použití:

 
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
kukuřice setá plevele dvouděložné
jednoleté
1 l/ha
200–300 l vody/ha
AT od 12 BBCH , do 18 BBCH,
postemergentně max. 1×
kukuřice setá ježatka kuří noha,
svízel přítula
1,5 l/ha
200–300 l vody/ha
AT od 12 BBCH , do 18 BBCH,
postemergentně max. 1×

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

 
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob
aplikace
Max. počet
aplikací v plodině
kukuřice 200–400 l/ha postřik

Kukuřice se ošetřuje v růstové fázi od druhého do osmého vyvinutého listu (BBCH 12–18).

Dvouděložné plevele mají být v růstové fázi maximálně do šestého listu (do BBCH 16).

Ježatka kuří noha se ošetřuje v růstové fázi maximálně do dvou pravých listů (do BBCH 12).

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě chloróz až prosvětlení listů kukuřice, případně mírného zbrzdění růstu.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice!
Neošetřujte při teplotách nad 25 °C.
Déšť bezprostředně po aplikaci má za následek snížení účinku.
Po aplikaci by nemělo asi 3 hodiny pršet.

Následné plodiny:

V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět
kukuřici.
V rámci normálního osevního postupu je pěstování následných plodin možné za dodržení
následujících podmínek:

  • před výsevem řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene ozimého v témže roce se provede
    hluboká orba,
  • v následujícím roce po aplikaci lze pěstovat hrách, bob, hořčici, slunečnici jen v tom případě,
    že setí předcházela orba ošetřeného pozemku.

Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo bobu. O jediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. Bezpečnost použití jiných následných plodin nebyla ověřena.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny. Přípravek se aplikuje postřikem.

Doporučení pro aplikaci:

Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - ježatka kuří noha a další dvouděložné
plevele:

Časně postemergentní aplikace:

1,0–1,5 l/ha CLICK PREMIUM + 0,5–0,75 l/ha FORNET EXTRA 6 OD

Dělená aplikace:
1. Časně postemergentní aplikace proti dvouděložním plevelům

1,0–1,5 l/ha CLICK PREMIUM

2. Postemergentní aplikace proti ježatce a dalším trávovitým plevelům včetně výdrolu řepky

0,5–0,75 l/ha FORNET EXTRA 6 OD

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
kukuřice 3 3 3 3
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
kukuřice 15 15 15 15

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a poté za stálého míchání doplňte nádrž vodou na požadovaný objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP