Cyklop 334 SL

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky proti dvouděložným plevelům.

Účinná látka: clopyralid 267 g/l,picloram 67 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouz pro profesionální uživatele.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: HDPE kanystr 1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až + 30 °C

Působení přípravku:

Cyklop 334 SL působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3–4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. První symptomy poškození jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3–6 dní po aplikaci. O bě účinné látky mají podobný způsob pohybu v rostlině a účinku – jsou absorbovány listy a stonky. N ásledně jsou rozváděné v rostlině
akropetálně i bazipetálně.

Návod k použití:

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.
1) Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
řepka olejka
ozimá, řepka
olejka jarní
plevele
dvouděložné
0,25–0,35 l/ha AT 1) od: 19 BBCH ,
do: 31 BBCH ,
na jaře
 
řepka olejka
ozimá
plevele
dvouděložné
0,2 l/ha AT 1) od: 13 BBCH ,
do: 15 BBCH ,
na podzim
 
 
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka jarní 200–300 l/ha postřik 1x
řepka olejka ozimá 200–300 l/ha postřik 1x

Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice

Spektrum účinnosti:
Jarní aplikace
Dávka 0,25 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná

Dávka 0,35 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní

Podzimní aplikace
Dávka 0,2 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, rmen rolní listů, chrpa polní, pcháč oset – přízemní růžice až 10 cm výšky

Doporučení pro aplikaci:
Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny, regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru

0,2 l/ha CYKLOP 334 SL + 0,6 l/ha METAROCK + 0,7 l/ha VIDROLIN

0,2 l/ha Cyklop 334 SL + 1,5 l/ha SOMERO + 0,7 l/ha VIDROLIN + 1 kg/ha BORON HIGH TEC 190

Dělená aplikace
Časně postemergentní aplikace na vzešlou řepku, kdy plevele jsou ve fázi klíčení až děložních listů. Pokud je v době aplikace vzešlý výdrol obilní předplodiny je možné aplikovat společně s graminicidy, např. Vídrolinem v dávce 0,7 l/ha

1,0–1,4 l/ha METAROCK + 0,1 l/ha ZEMIN

1,5–2,0 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny, regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru

0,2 l/ha Cyklop 334 SL + 0,7 l/ha VIDROLIN + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW + 1 kg/ha BORON HIGHTEC 190

Aplikujte v rozmezí teplot 8 °C až + 25 °C
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty) Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka 5 5 5 0

 

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP