Fragma + Nuance Pack

Kombinace dvou herbicidů určených k hubení velmi širokého spektra dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.

Účinná látka: Fragma 50 g/l florasulam, Nuance 750 g/kg tribenuron-methyl.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:

Fragma:
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Nuance:
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod při aplikaci na jaře. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: 1 l Fragma + 150 g Nuance.

Dávkování: 0,08–0,1 l/ha Fragma + 15 g/ha Nuance.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení:
Herbicidní kombinace je určená pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům. Obě účinné látky jsou po aplikaci velmi rychle vstřebávány listy a po omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 10–14 dní po aplikaci. Fragma a Nuance mají velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám.

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, hluchavky, hořčice, chrpa polní, konopice polní, merlíky, rdesna, vikev, violky, výdrol slunečnice, výdrol řepky olejky, pelyněk černobýl, pcháč, šťovík.
Plevele méně citlivé: kakosty, opletka obecná.

Návod k použití - indikace:

TABULKA 1

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

TABULKA 2

Nižší dávka přípravku se použije u jařin na plevele v růstové fázi BBCH 12.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po orbě lze pěstovat obilniny a kukuřici.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP