Fuga Delta

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení chundelky metlice, lipnice roční a jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách preemergentní a postemergentní aplikací.

Účinná látka: flufenacet 400 g/l, diflufenikan 100 g/l.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:

SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, sucho-zemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

Balení: 5 l, 10 l a 20 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Teplota skladování: +5 °C - +30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek Fuga Delta je kombinovaný herbicid do ozimých obilnin pro preemergentní, časně postemergentní a postemergentní aplikaci s kontaktním a reziduálním půdním účinkem. Obsahuje 2 účinné látky, flufenacet a diflufenikan. Účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele v časných vývojových stadiích, zejména chundelku metlici a ozimé dvouděložné plevele. Účinná látka flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována. Účinná látka flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem do růstových vrcholů. Účinná látka diflufenikan patří do chemické skupiny nikotinanilidů a účinkuje jako inhibitor biosyntézy karotenoidů (HRAC skupina F1) v chloroplastech,
což vede k fotooxidativní destrukci chlorofylu, buněčných membrán, na listech vznikají chlorotické skvrny, které později nekrotizují a nakonec vedou k odumření rostlin. Již vytvořené karotenoidy v dospělých buňkách diflufenikan přímo neničí, herbicidní účinek se uplatňuje především v nových a vyvíjejících se rostlinných pletivech. Je určen především pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci, nejúčinnější je na menší nebo vzcházející rostliny. Když je aplikován na půdu nebo vzešlé rostliny, je přijímán přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin.

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka
pšenice ozimá, tritikale ozimé, ječmen ozimý, žito oziméchundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté0,6 l/haATplodina BBCH 00–21

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice, tritikale, žito200–300 l/hapostřik1x

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violky, svízel, kakosty.
Plevele méně citlivé: psárka polní.

Upřesnění podmínek aplikace:
Fuga Delta se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 21 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů, chundelka metlice a psárka polní před fází odnožování. Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.

Růstové fáze plevelů:
Chundelka metlice, psárka polní: do fáze BBCH 19 (před odnožováním) Dvouděložné jednoleté plevele: do fáze BBCH 12 (2 pravé listy, listové páry rozvinuty) Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin! Neaplikujte na lehkých písčitých půdách, na kamenitých půdách. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny: V případě zaorávky plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, hrách, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dní.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoliv následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm. Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných
plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky 3× čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
obilniny ozimé4444
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Antirezistentní opatření:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek samostatně v následně pěstovaných plodinách. Neaplikujte herbicidy s jednostranným mechanismem působení opakovaně na stejném pozemku. Používejte herbicidy s odlišným mechanismem působení samostatně nebo v rámci TM tak, aby byly použity 2 či více účinných látek s dostatečnou biologickou účinností na cílové plevele. Nepoužívejte přípravek Fuga Delta samostatně a jako jediné řešení k hubení psárky polní, používejte jej pro tento účel použití v rámci TM nebo ve střídání s přípravky s odlišným mechanismem působení na tento plevelný druh. Přípravek Fuga Delta se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Vstup na ošetřené pozemky je možný druhý den po aplikaci.

Příprava aplikační kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP