Gala 334 SL

Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky proti dvouděložným plevelům.

Účinná látka: clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: HDPE kanystr 1 l, 5 l.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až + 30 °C.

Působení přípravku:
Gala 334 SL působí jako systémový růstový herbicid, proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně
se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3–4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. První symptomy poškození jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3–6 dní po aplikaci. Obě účinné látky mají podobný způsob pohybu v rostlině a účinku – jsou absorbovány listy a stonky. Následně jsou rozváděné v rostlině akropetálně i bazipetálně.

Návod k použití
TAB 1
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

TAB 2
Plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice.

Spektrum účinnosti:

Jarní aplikace

Dávka 0,25 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní.
Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, ptačinec prostřední, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná.

Dávka 0,35 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední.

Plevele méně citlivé: pumpava obecná, hluchavka nachová, violka rolní.

Podzimní aplikace

Dávka 0,2 l/ha
Plevele citlivé: merlík bílý, rmen rolní listů, chrpa polní, pcháč oset – přízemní růžice až 10 cm výšky.

Doporučení pro aplikaci:
Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny, regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru.

0,2 l/ha GALA 334 SL + 1,5 l/ha SOMERO + 0,7 l/ha VÍDROLIN + 1 kg/ha BORON HIGH TEC 190

Dělená aplikace
Časně postemergentní aplikace na vzešlou řepku, kdy plevele jsou ve fázi klíčení až děložních listů. Pokud je v době aplikace vzešlý výdrol obilní předplodiny je možné aplikovat společně s graminicidy, např. Vídrolinem v dávce 0,7 l/ha.

1,5–2,0 l/ha SOMERO + 0,15 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace na vzešlou řepku od 3. pravého listu, plevele ve fázi děložních listů až 2. pár pravých listů. Možná kombinace s graminicidy proti výdrolu obilní předplodiny, regulátory růstu, insekticidy a listovým hnojivem s obsahem bóru.

0,2 l/ha GALA 334 SL + 0,7 l/ha VÍDROLIN + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW + 1 kg/ha BORON HIGHTEC 190

Aplikujte v rozmezí teplot 8 °C až + 25 °C
Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Mimořá dně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty) Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Následné plodiny: pěstování následných plodin je bez omezení.
Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP