Hurler

Hurler

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů v obilninách, v kukuřici, v loukách a pastvinách a v travních porostech.

Účinná látka: fluroxypyr 200 g/l (ve formě meptyl esteru).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II . st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové
vody.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Balení: 1 litr PET láhev, 5 litrů PET kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Hurler je herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů. Účinná látka fluroxypyr proniká přes listy a v rostlině je rozváděna translokací. Aktivní růst plevelů v době postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem úspěšného hubení. Účinek se zvětšuje při teplotě a vyšší relativní vlhkosti.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele
Svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý plevele dvouděložné 1,0 l/ha
200–400 l
vody/ha
AT od: 12 BBCH, do: 45 BBCH
postemergentně, max. 1×
žito, tritikale, pšenice tvrdá plevele dvouděložné 1,0 l/ha
200–400 l
vody/ha
AT od: 12 BBCH, do: 31 BBCH
postemergentně, max. 1×
pšenice jarní, ječmen jarní plevele dvouděložné 0,75 l/ha
200–400 l
vody/ha
AT od: 12 BBCH, do: 39 BBCH
postemergentně, max. 1×
oves plevele dvouděložné 0,75 l/ha
200–400 l
vody/ha
AT od: 12 BBCH, do: 39 BBCH
postemergentně, max. 1×
kukuřice na siláž plevele dvouděložné 1,0 l/ha
200–400 l
vody/ha
AT od: 13 BBCH, do: 16 BBCH,
max. do výšky kukuřice
20 cm postemergentně,
max. 1×
louky a pastviny, nově založené porosty plevele dvouděložné 0,75 l/ha
200–400 l
vody/ha
7 na podzim v době
odnožování
postemergentně, max. 1×
louky a pastviny stávající porosty plevele dvouděložné 2,0 l/ha
200–400 l
vody/ha
7 na jaře 14–21 dní po seči
postemergentně, max. 1×
za rok

 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL - 3 dny u luk a pastvin pro přístup domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek
Maximální povolená dávka úč. látky fluroxypyr na stejný pozemek je 400 g/ha za vegetační
období.

Aplikační poznámky:
Dávkování herbicidu Hurler v závislosti na počtu přeslenů svízele přítuly:

 

 
Hurler dávka na 1 ha Svízel přítula - počet přeslenů / růstová fáze
0,4 l/ha 5 přeslenů
0,5 l/ha 6–8 přeslenů
0,6 l/ha 10 a více přeslenů
0,75–1 l/ha kvetení

 

U obilnin je vhodné Hurler kombinovat s dalšími herbicidy proti jednoděložným a dvouděložným
plevelům. V těchto herbicidních kombinacích Hurler zajišťuje účinnost na svízel přítulu.

Příklady možných kombinací v obilninách:
0,4–0,5 l/ha Hurler + 70–100 g/ha Pelican Delta
0,4–0,5 l/ha Hurler + 15 g/ha Nuance
0,4–0,5 l/ha Hurler + 2 l/ha Isoproturon 500
0,4–0,5 l/ha Hurler + 0,8–1 l/ha Foxtrot

Pšenice ozimá, ječmen ozimý
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu
(BBCH 12–45).

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31).

Pšenice jarní, ječmen jarní
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu
(BBCH 12–39).

Kukuřice na siláž
Termín aplikace: od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.

Louky a pastviny
Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letech aplikujte na jaře 14–21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů. V případě cílené aplikace na stávající porosty použijte maximálně 30 ml přípravku Hurler na 10 l vody.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. V kukuřici neaplikujte přípravek mimo doporučený termín ošetření. Vyvarujte se překrytí postřikových pásů. Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2 l/ha nesmí být zapravena do půdy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny! Přípravek nelze využít v množitelských porostech!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2,4-D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně schválenými postřikovači. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Hurler. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední kultury. Po ukončení práce opusťte ošetřované porosty! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Použití tank-mix kombinací:
Přípravek Hurler je možné použít v tank-mix kombinacích s herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu (CCC, Moddus, Cerone), listovými hnojivy a kapalným hnojivem DAM 390.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP