Kitana

Kinara

Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice ozimé, pšenice špaldy, ječmene ozimého, ječmene jarního, žita a tritikale proti dvouděložným jednoletým plevelům.

Účinná látka: diflufenikan 500 g/l.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, ostatních suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: HDPE láhev 1 l

Doba použitelnosti přípravku: 3 roky od data výroby za podmínek správného skladování uvedených v této etiketě.

Působení přípravku:
Kinara je formulace suspenzního koncentrátu obsahující diflufenikan patřící do chemické skupiny pyridinecarboxamides, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách. Za podmínek příznivých pro růst může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci. Úroveň reziduálního účinku může být snížena za suchých půdních podmínek, při nedostatečném pokrytí povrchu půdy při aplikaci, nebo v půdách s vysokým obsahem jílu nebo organické hmoty.

Přípravek je přijímán výhonky klíčících semen. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou. Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná přechodná změna barvy, která nebude mít vliv na následující růst.

Údaje o použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, tritikale, pšenice špalda plevele dvouděložné jednoleté 0,375 l/ha AT 1) preemergentně,
od: 00 BBCH, do: 09 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
pšenice ozimá ječmen ozimý plevele dvouděložné jednoleté 0,25 l/ha AT 1) postemergentně,
od: 13 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
žito, tritikale, pšenice špalda plevele dvouděložné jednoleté 0,375 l/ha AT 1) postemergentně,
od: 10 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
Ječmen jarní plevele dvouděložné jednoleté 0,125 l/ha AT 1) postemergentně,
od: 26 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice, tritikale, žito 200–400 l/ha postřik 1x

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím, nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá.

Citlivé plevele: svízel, heřmánek, rozrazily, violky, hluchavka, chrpa modrá, kokoška pastuší tobolka, locika kompasová, mák vlčí, opletka obecná, pomněka rolní, ptačinec prostřední, úhorník mnohodílný.
Méně citlivé plevele: chundelka metlice, kakosty, merlíky, zemědým lékařský, šťovík tupolistý.

Účinnost na jednotlivé plevele nebyla hodnocena ÚKZÚZ, ale vyplývá z praktických zkušeností použití přípravku v praxi.

Doporučení pro aplikaci:
Podzim - pro rozšíření účinnosti na jednoleté trávovité plevele (chundelka metlice) je vhodné herbicid Kitana aplikovat společně s dalšími herbicidy.

0,25 l/ha Kinara + 2,0 l/ha Lentipur 500 FW

Aplikace PRE, ČPOST a POST v závislosti na růstové fázi plevelů - dvouděložné plevele v růstové fázi děložní listy až 2. pár pravých listů a chundelka metlice do počátku odnožování.

Neaplikujte v jakkoli poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít pšenici, ječmen, řepku olejku, hrách, fazol. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace. Po normální sklizni mohou být podzimní obilniny vysety po orbě. Před výsevem fazolí, nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku diflufenikan na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
obilniny ozimé 5 4 4 4
obilniny jarní 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny jarní a ozimé 5 0 0 0

Při aplikaci do jarních a ozimých obilnin:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Příprava postřikové kapaliny:
Před postřikem dbejte na to, aby byl postřikovač čistý a dobře funkční. Naplňte postřikovač z poloviny čistou vodou a začněte promíchávat. Přidejte požadované množství přípravku KINARA® a doplňte. Během postřiku pokračujte v promíchávání.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP