Loop + Banvel Pack

Selektivní herbicidní kombinace určená pro postemergentní ošetření kukuřice proti pýru plazivému, vytrvalým a jednoletým travám a dvouděložným plevelům včetně pcháče osetu a svlačce polního.

Účinná látka: Loop - nicosulfuron 240 g/l, Banvel 480 S - dicamba 480 g/l.

Balení: Loop - 1 l COEX PE/PA láhev, Banvel 480 S - 5 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:
LOOP je postemergentní selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Účinná látka: nicosulfuron je absorbována listy a kořeny a systemicky rozváděna v rostlině. Způsobuje inhibici růstu, což se projevuje nekrózou listů a odumřením rostlinných tkání.
Banvel 480 S je selektivní systémový růstový herbicid. Účinná látka dicamba proniká do rostliny hlavně listy, lodyhami a je rozváděna až do kořenů, takže spolehlivě hubí i vytrvalé plevele. Ovlivňuje fotosyntézu a dělení buněk. Způsobuje deformaci listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám. Banvel 480 S ničí více než 200 druhů dvouděložných plevelů.

Citlivé plevele:
Merlík bílý, ježatka kuří noha, čirok halepský, durman obecný, mračňák Theofrastův, laskavce, rdesna, kokoška pastuší tobolka, proso seté, béry, rýt žlutý, lilek, otočník evropský, slanobýl draselný, bažanka roční, starček obecný, psárka polní, oves hluchý, pýr plazivý, lebedy, mák vlčí, pcháč oset, pelyněk černobýl, pohanka svlačcovitá, svlačec rolní, výdrol řepky a slunečnice.

Návod k použití:
0,17 l/ha LOOP + 0,4 l/ha Banvel 480 S

Aplikační poznámky:
Termín aplikace:
V kukuřici se LOOP + BANVEL Pack používá proti odolným a vytrvalým travám a dvouděložným plevelům, které neřeší preemergentní herbicidní ošetření. Aplikaci provádíme v růstové fázi od 3 do 6 listů (BBCH 13–16) kukuřice, maximálně však do 8 listů, kdy plevele mají 2–4 pravé listy (BBCH 12–14). Spolehlivé účinnosti proti pcháči rolnímu se dosáhne při aplikaci ve fázi 4–6 listů, proti svlačci rolnímu ve fázi vytvoření dostatečné listové plochy (délka výhonu cca 20 cm). LOOP + BANVEL Pack nedoporučujeme používat v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Následné plodiny:
Při běžné rotaci plodin lze po orbě použít jakoukoliv ozimou obilninu. Ostatní event. plodiny konzultujte s firmou Cheminova. Po sklizni kukuřice a pro následný jarní výsev mohou být použity všechny plodiny.

Náhradní plodiny:
Jako náhradní plodina může být použita kukuřice, po orbě i sója. Nelze doporučit výsev slunečnice, brukvovitých (ředkev ohnice, hořčice, jarní řepka) nebo bobu a hrachu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek, jeho zbytky a obaly se nesmí dostat do povrchové vody.

TOP