Loop

Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení pýru plazivého, vytrvalých a jednoletých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Účinná látka: nicosulfuron 240 g/l.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Účel: nevyžaduje klasifikaci.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.
Vodní organismy: R50/53 vysoce toxický, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Balení: 1 l COEX PE/PA láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:
LOOP je postemergentní selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Účinná látka, nicosulfuron je absorbována listy a kořeny a systemicky rozváděna v rostlině. Způsobuje inhibici růstu, což se projevuje nekrózou listů a odumřením rostlinných tkání.

Citlivé plevele:
Merlík bílý, ježatka kuří noha, čirok halepský, durman obecný, mračňák Theofrastův, laskavce, rdesna, kokoška pastuší tobolka, proso seté, béry, rýt žlutý, lilek, otočník evropský, slanobýl draselný, merlík, bažanka roční, starček obecný, psárka polní, oves hluchý, pýr plazivý, durman.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL Poznámka
kukuřice setáplevele jednoděložné, dvouděložné0,17 l/haAT-

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikační poznámky:

Termín aplikace: Optimální je časná postemergentní aplikace ve fázi kukuřice BBCH 13–18. Z hlediska fáze plevelů je optimálním termínem aplikace proti vytrvalým i jednoletým trávovitým plevelům fáze 3–4 listů, v případě dvouděložných plevelů pak fáze 2–4 pravých listů vzcházejících plevelů.

Dávkování: Pro likvidaci jednoletých trav a většiny dvouděložných plevelů postačuje dávka 0,17 l/ha vždy společně s aplikací smáčedla MERO v dávce 1 l/ha, které zvýší jistotu účinku na plevele za méně příznivých podmínek.

Počet aplikací za vegetaci: max. 1×

Množství postřikové kapaliny: 200–400 l/ha.

Zásady antirezistentní strategie: Používejte přípravek LOOP jako možnou alternativu v rámci řešení komplexní strategie herbicidní ochrany kukuřice, používejte přípravek v rámci TM v kombinaci s herbicidy s odlišným mechanismem působení pro oddálení vzniku rezistence a cross-rezistence. Dodržujte vždy min./max. dávku přípravku podle registrovaného rozmezí. Dodržujte aplikační poznámky (1 aplikace za sezónu, termín aplikace, fáze kukuřice a plevelů, aj.).

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OP před dalším použitím vyperte.

Následné plodiny: Při běžné rotaci plodin lze po orbě použít jakoukoliv ozimou obilninu. Ostatní event. plodiny konzultujte s firmou Cheminova. Po sklizni kukuřice a pro následný jarní výsev mohou být použity všechny plodiny.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodina může být použita kukuřice, po orbě i sója. Nelze doporučit výsev slunečnice, brukvovitých (ředkev ohnice, hořčice, jarní řepka) nebo bobu a hrachu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: Přípravek, jeho zbytky a obaly se nesmí dostat do povrchové vody.

TOP