Mesh

Metarock

Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v řepce olejce, v brukvovité zelenině (ředkvička, ředkev, ředkev černá, tuřín, brokolice, čínské zelí, brukve, květák, zelí, kedluben, kapusta krmná a kadeřavá, vodnice, růžičková kapusta) a v křenu.

Účinná látka: metazachlor 500 g/l (44,2 %).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:
Metarock je selektivní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů. Obsahuje účinnou látku metazachlor (HRAC K3), která je přijímána především kořenovým systémem. Protože k hlavnímu příjmu dochází prostřednictvím půdy, spolehlivé účinnosti se dosáhne při dostatečné půdní vlhkosti a kvalitním seťovém lůžku (bez hrud). Při aplikaci v suchých podmínkách herbicidní účinek závisí na množství srážek v prvních dnech po aplikaci.

Návod k použití:

 
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL (dny) Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
tuřín plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,5 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
tuřín plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1 l/ha - 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
kedluben plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,5 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
kapusta krmná plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,5 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
vodnice plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1 - 1,5 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
brokolice plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1l/ha 62 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
zelí čínské plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1l/ha 62 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
kapusta kadeřavá plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,75 l/ha - 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
květák plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1–1,5 l/ha 62 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
květák plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,5 l/ha 62 1) preemergentně
2) preemergentně
 
kapusta růžičková plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1–1,5 l/ha - 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
řepka olejka plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
2 l/ha
(1,4 l/ha
preemerg.
+ 0,6 l/ha
postemerg.)
- 1) preemergentně,
postemergentně
(BBCH 11–13)
2) preemergentně
4) aplikace dělená
zelí plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,5 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
zelí plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,75 l/ha - 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 
křen plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1,5 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
ředkvička,
ředkev,
ředkev černá
plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1 l/ha - 1) preemergentně
2) preemergentně
 
brukev,
(brukev čínská)
plevele dvouděložné
jednoleté, plevele
jednoděložné
jednoleté
1 l/ha 62 1) postemergentně,
od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
2) preemergentně
 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. (-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

 
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
Interval mezi
aplikacemi
brokolice, brukev,
kapusta kadeřavá,
kapusta krmná, kapusta
růzičková, kedluben,
křen, květák, ředkev,
ředkev černá, ředkvička,
řepka olejka, tuřín,
vodnice, zelí, zelí čínské
200–1 000 l/ha postřik  

Plevele citlivé: rozrazily, ptačinec prostřední, merlík bílý, chundelka metlice, heřmánky a další dvouděložné plevele.

Doporučení pro aplikaci:
Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - svízel přítula a další dvouděložné plevele:

Preemergentní aplikace

1,5 l/ha METAROCK + 0,15 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace

0,6 l/ha METAROCK + 0,2 l/ha CYKLOP 334 SL

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije na lehkých půdách.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:
Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po zorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, brambory, kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky alespoň 15 cm.

Následné nebo náhradní plodiny mohou být vysévány po uplynutí 6 měsíců od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka ozimá 7 4 4 4
řepka olejka jarní 6 4 4 4
zelí, kapusta 5 4 4 4
ředkvička, ředkev černá,
tuřín, brokolice, čínské
zelí, brukve, květák,
kedluben, vodnice, křen
4 4 4 4
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
řepka olejka, ozimá,
řepka olejka jarní
5 0 0 0

Řepka ozimá:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Řepka olejka jarní:
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Tuřín, květák, zelí, kedluben, kapusta, vodnice, křen:
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP