Kitana

Metlin

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ošetření pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a máku proti chundelce metlici a dvouděložným jednoletým plevelům.

Účinná látka: chlortoluron 500 g/l (43,1% hmot.).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:
Účinná látka chlortoluron (skupina - substituované močoviny) je přijímána kořeny i listy rostlin, kde blokuje fotosyntézu.

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, plevele heřmánkovité, rmeny, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna.
Plevele méně citlivé: pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mléč rolní.

Návod k použití:

 
1) Plodina 2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL 3) Poznámka
pšenice ozimá chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté
3 l/ha
200–300 l
vody/ha
AT 1) preemergentně,
postemergentně,
od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,
nebo na jaře
ječmen ozimý chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté
3 l/ha
200–300 l
vody/ha
AT 1) od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim,
nebo na jaře
tritikale ozimé chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté
2 l/ha
200–300 l
vody/ha
AT 1) od 13 BBCH do 29 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1x na podzim,
nebo na jaře
žito ozimé chundelka metlice,
plevele dvouděložné
jednoleté
2 l/ha
300 l
vody/ha
AT 1) ve f. 13 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1× na podzim
mák setý plevele dvouděložné
jednoleté
1,2–1,3 l/ha
200–300 l
vody/ha
AT 1) preemergentně do 2 dnů
po zasetí
3) max. 1×
mák setý plevele dvouděložné
jednoleté
1,2–2,4 l/ha
200–300 l
vody/ha
AT 1) od 16 BBCH do 39 BBCH
2) od 10 BBCH do 12 BBCH
3) max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Doporučení pro aplikaci v obilninách: Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - svízel přítula, violky, rozrazily a další dvouděložné plevele:

Podzimní aplikace:

2,0 l/ha METLIN + 0,2–0,25 l/ha KINARA + 0,15 l/ha ZEMIN

2,0 l/ha METLIN + 0,075 l/ha SARACEN DELTA

1,5–2,0 l/ha METLIN + 2,0–2,5 l/ha PENDOLIN

Jarní aplikace:

2,5 l/ha METLIN+ 100 g/ha PELICAN DELTA.

Růstová fáze plodiny v době ošetření:
• pšenice ozimá - preemergentně do 2 dnů po zasetí
• pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec odnožování, tj. BBCH 13–29
• žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13
• mák setý: preemergentně max. 1,3 l/ha do 2 dnů po zasetí - pouze na těžkých půdách, v suchých oblastech, při nedostatku srážek; nebo postemergentně max. 2,4 l/ha od 6. listu máku do dosažení konečné velikosti stonku, tj. BBCH 16–39
• mák bílý: maximální jednorázová dávka 1,2 l/ha!
Neošetřujte po dešti! Při aplikaci přípravku musí mít mák setý vytvořenou voskovou vrstvu na listech!

Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe při přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek se aplikuje postřikem.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Při použití přípravku v žitě ozimém nelze vyloučit projevy fytotoxicity s následným možným nepříznivým vlivem na velikost a/nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů! Citlivost odrůd ošetřovaných plodin je nutné konzultovat s držitelem povolení!

Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na žito ozimé, které má být použito pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů. Přípravek nelze použít v množitelských porostech žita ozimého!

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Před vysetím náhradní plodiny musí být provedena hluboká orba. Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka ozimá 4 4 4 4
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice, ječmen 10 3 3 0
tritikale 5 3 0 0
mák 5 3 3 0

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplníme na požadovaný objem nebo se použije předmíchací zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

Vzorek nechte odstát 10 min a zkontrolujte, zda se netvoří sraženiny.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP