Miscanti

Miscanti je postřikový herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně pšenice ozimé proti pýru plazivému, chundelce metlici, sveřepům a jednoletým dvouděložným plevelům včetně svízele přítuly.

Účinná látka: propoxycarbazone-sodium 168 g/kg, iodosulfuron-methyl-sodium 10 g/l, mefenpyr 80 g/l (safener).

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: vysoce toxický.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Balení: kanystr 1 kg.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení:
Mechanizmus účinku u herbicidu MISCANTI je založen na inhibici acelolaktát syntetázy (ASL) a tím dochází k narušení syntézy důležitých aminokyselin, jenž se projevuje zastavením buněčného dělení a následně i růstu citlivých plevelných rostlin, které je doprovázeno jejich zežloutnutím a listovými nekrózami. Účinná látka propoxycarbazone-sodium je přijímána listy a kořeny rostlin. V ostlinných pletivech je rozváděna akropetálně i bazipetálně. Účinná látka iodosulfuron-methyl-sodium je rostlinami přijímána především listy a v menší míře také prostřednictvím kořenů a v rostlinných pletivech je rozváděna akropetálně. Mefenpyr je herbicidní safener, který zvyšuje metabolismus účinné látky iodosulfuron-methyl-sodium v obilninách, nikoli v plevelných rostlinách. Odumírání citlivých plevelů může trvat i několik týdnů, ale zasažené plevele přestávají krátce po ošetření přijímat vodu a živiny a nekonkurují tak pěstované obilnině. Účinnost není závislá na teplotě, ale teplota, vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinek urychlují. Sucho, chladno a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů herbicidní účinek zpomalují.

Spektrum herbicidní účinnosti:
Citlivé plevele:
Chundelka metlice - 3. list až plné odnožování (aplikace v dávce 250 g/ha).
Chundelka metlice - na počátku sloupkování (aplikace v plné dávce 333 g/ha).
Pýr plazivý - aplikujte od 4 listů pýru do konce odnožování (aplikace v plné dávce 333 g/ha).
Sveřep rolní, sveřep stoklasa, sveřep jalový - max. do konce odnožování.
Psárka polní - max. do konce odnožování (aplikace v plné dávce 333 g/ha).
Potlačuje oves hluchý, lipnici roční, výdrol ječmene a ovsa.
Plevele dvouděložné max. do 8 pravých listů, především hořčici rolní, penízek rolní, výdrol řepky, kokošku pastuší tobolku, úhorník mnohodílný a další brukvovité plevele.
Heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hluchavka nachová max. do 8 pravých listů.
Svízel přítula do 8 přeslenů až 2 boční výhony.

Méně citlivé plevele:
Rozrazily, violka rolní, pcháč oset.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL Poznámka
pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale oziméchundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovité plevele, dvouděložné plevele250 g/ha
150–400 l vody/ha
AT-
pšenice ozimá, tritikale ozimépýr plazivý, sveřepy, psárka polní333 g/ha
150–400 l vody/ha
AT-

Doporučení pro aplikaci:
Aplikace se provádí od 3 listů až do 2. kolénka pšenice ozimé (BBCH 13–32). Optimální termín je plné odnožování. Při pozdější aplikaci bývají plevele přerostlé a účinek na některé z nich nemusí být dostatečný. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé plevele v době aktivního růstu za příznivých podmínek pro jejich růst a vývoj. Pro dosažení maximální účinnosti na plevel doporučujeme MISCANTI vždy aplikovat společně se smáčedlem (např. MERO, Spartan apod.) nebo s kapalným hnojivem DAM 390.

Základní doporučení pro jarní ošetření pšenice, žita a tritikale proti trávovitým a dvouděložným plevelům:
250 g/ha MISCANTI + 15 g/ha Nuance + 1 l/ha MERO nebo DAM 390.
Řešení proti všem plevelům na pozemku včetně vytrvalých!

Pýr plazivý
Aplikaci provádíme v době, kdy je většina rostlin pýru vzešlá a nachází se v růstové fázi čtyř listů až plného odnožování. Při pozdější aplikaci nemusí být dosaženo dostatečné účinnosti na podzemní oddenky pýru a může docházet k následnému obrůstání.

Sveřepy, psárka polní
Nejvyšší herbicidní účinnosti je dosahováno při aplikaci nejpozději v době plného odnožování sveřepů a psárky polní. V případě, že je pozemek silně zaplevelen sveřepy nebo psárkou polní, je vhodné provést ošetření ještě na podzim na vzešlé rostliny sveřepů nebo psárky polní, protože účinnost MISCANTI na sveřepy nebo psárku polní se ve fázi sloupkování výrazně snižuje.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení s výjimkou dvouděložných meziplodin a řepky ozimé, které nelze pěstovat.

UPOZORNĚNÍ !!!

Nedoporučujeme tank-mix s herbicidy obsahující ú.l. dicamba a 2,4-D (Arrat, Banvel 480 S, Lintur 70 WG, Mustang, Mustang Forte), protože může docházet ke snížení herbicidní účinnosti na trávovité plevele. Neaplikovat v porostech pšenice s podsevem jetelovin. Neaplikujte na porosty pšenice poškozené mrazem, suchem, nadměrnými srážkami, škůdci či chorobami. Pokud jsou očekávány přízemní mrazy v době aplikace, doporučujeme ji o několik dnů odložit. Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným SRS.

TOP