Nagano

Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze (OD), určený k postemergentnímu ošetření kukuřice proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům.

Účinná látka: mesotrion 100 g/l (9,71% hmot.), bromoxynil 100 g/l (9,71% hmot.)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: HDPE/PA láhev se šroubovým uzávěrem - 1 l, f-HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem - 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C.

Působení přípravku:
Nagano je selektivní herbicid.
Účinná látka mesotrion ze skupiny triketonů je přijímána listy i kořeny a ovlivňuje metabolismus biosyntézy karotenoidů plevelných rostlin. V následujícím kroku dochází k poškození foto-oxidace zelených pigmentů listů. Mesotrion tak způsobuje zbělení listů a nekrózy meristematických pletiv. Druhá účinná látka bromoxynil (hydroxybenzonitrily) je přijímána listy jako kontaktní herbicid a negativně působí v sousedících listových buňkách na fotosyntézu plevelných rostlin.

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: merlík bílý, opletka obecná, lilek černý, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, laskavec ohnutý, rdesno červivec.
Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha.

Návod k použití:

 
Plodina,

 

 

 

oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

 

 

 

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
kukuřice ježatka kuří
noha, plevele
dvouděložné
jednoleté
1 l/ha AT 1) od: 12 BBCH,
do: 18 BBCH
2) od: 12 BBCH,
do: 14 BBCH
 
 
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
kukuřice 200–400 l/ha postřik

Neošetřujte při teplotách nad 25°C.
Déšť bezprostředně po aplikaci má za následek snížení účinku.
Po aplikaci by nemělo asi 3 hodiny pršet.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Doporučení pro aplikaci: Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - ježatka kuří noha a další dvouděložné plevele:

Časně postemergentní aplikace:

0,75–1,0 l/ha NAGANO + 1,5–2,0 l/ ha SOMERO (aplikace je BEZ omezení v PHO)

0,75 l Nagano + 3,0 l/ha SUCCESSOR TX

Postemergentní aplikace:

0,75–1,0 l/ha NAGANO + 0,5 l/ha FORNET EXTRA 6 OD

Následné a náhradní plodiny: Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání lze pěstovat kukuřici. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití přípravku v inzucht-liniích kukuřice, v množitelských porostech, ve šlechtitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
kukuřice 6 4 4 4
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
kukuřice 5 0 0 0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6m.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a poté za stálého míchání doplňte nádrž vodou na požadovaný objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP