Pelican delta

Nuance

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.

Účinná látka: tribenuron-methyl 75 %.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II . st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
OP II . st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do ozimých obilovin na zásaditých půdách.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: vysoce toxický.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Balení: 100 g HDPE - láhev/dóza, šroubovací uzávěr PP.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:
Účinná látka přípravku tribenuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je po aplikaci velmi rychle vstřebáván listy a omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 2 týdnů. Nuance má velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám.

Spektrum plevelů:
Citlivé plevele: heřmánky, hluchavky, hořčice, chrpa polní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, máky, merlík, penízek rolní, ptačinec, rdesna, vikev, violka, výdrol řepky, výdrol slunečnice, pelyněk černobýl, pcháč rolní, šťovík, svízel přítula do 3. přeslenu.

Méně citlivé plevele: kakosty, opletka obecná, rozrazil, svlačec, svízel přítula v růstové fázi 4 a více přeslenů.

Účinnost na jednotlivé plevele nebyla hodnocena ÚKZÚZ, ale vyplývá z praktických zkušeností použití přípravku v praxi.

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, tritikale, oves setý plevele dvouděložné 15 g/ha
200 l vody/ha
AT BBCH 13–39
max. 1×

Aplikační poznámky:
Maximální počet aplikací za rok: 1×
Neaplikujte na obilniny s podsevem.

Ječmen, pšenice, žito a tritikale - základní doporučení pro jarní ošetření proti svízeli přítule a dvouděložným plevelům:

15 g/ha NUANCE + 0,4 l/ha HURLER + 0,05 l/ha SPEEDY nebo DAM 390

15 g/ha NUANCE+ 0,1 l/ha SARACEN + 0,05 l/ha SPEEDY nebo DAM 390

Pšenice, ječmen, žito a tritikale - doporučení pro aplikaci na podzim - Nuance zvyšuje účinnost herbicidní kombinace na výdrol řepky a řadu dvouděložných plevelů

1. Časně postemergentní aplikace

0,6 l/ha CERES + 10 g/ha NUANCE

0,25 l/ha ADETO + 0,25 l/ha TOUCAN0 + 10 g/ha NUANCE

2,0 l/ha METLIN + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE

2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE

2. Postemergentní aplikace

2,0 l/ha METLIN + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE

2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE

Nuance aplikujte na jaře postemergentně v růstové fázi obilnin od BBCH 13 (fáze třetího listu: 3. list rozvinutý) do BBCH 39 (fáze jazýčku, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).
Nuance vždy aplikujte společně se smáčedly (MERO, Spartan, Silwet Star) nebo s kapalným hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
Svízel přítulu je vhodné řešit společnou aplikací Nuance a herbicidů s účinnou látkou fluroxypyr, florasulam nebo amidosulfuron.
Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.
Neaplikujte na plodiny ve stresových situacích (sucho, podmáčení, poškození mrazem, škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin).
Neaplikujte v průběhu 7 dní po převláčení plodiny.

Pěstování náhradních a následných plodin:
V případě zaorání může být jako náhradní plodina zaseta obilnina, případně po třech měsících po zaorání také řepka olejka nebo luskoviny. V roce sklizně obilnin ošetřených přípravkem Nuance je možné vysetí těchto následných plodin: obilniny, řepka olejka a luskoviny.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní
na stanovený objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP