Zemin Reactor 360 CS Tuberon

Osorno

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici seté.

Účinná látka: mesotrione 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: HDPE láhev 1 litr, HDPE kanystr 5 litrů, HDPE kanystr 10 litrů.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Působení přípravku:
Účinná látka mesotrion obsažená v přípravku OSORNO patří do chemické skupiny triketonů. Mesotrion je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.

OSORNO účinkuje proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům, jako jsou např. laskavce, merlíky, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, violky, rdesna, penízek rolní, zemědým lékařský, konopice polní, tetlucha kozí pysk, lilek černý, ptačinec žabinec, svízel přítula, výdrol řepky olejky a slunečnice.

Rozsah povoleného použití:

 
Plodina
(oblast
použití)
Škodlivý
organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
Dávka
vody
Ochranná
lhůta
Poznámka
kukuřice ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné
jednoleté
1,5 l/ha 300 l/ha AT aplikace od: 12 BBCH
do: 18 BBCH
postemergentně,
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Růstová fáze plevelů:
ježatka kuří noha - BBCH 11–12, plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, svízel přítula BBCH 11.
Kukuřice setá - BBCH 12–18.
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, violka rolní, opletka obecná, svízel přítula.

Přípravek lze aplikovat pouze 1x za sezónu.

Doporučení pro aplikaci:

ČPOST aplikace s dlouhým reziduálním působením proti jednoletým dvouděložným a jednoděložným plevelům

0,75–1,0 l/ha OSORNO + 3,0 l/ha SUCCESSOR TX.

POST aplikace se zaměřením proti trávovitým plevelům

0,75–1,0 l/ha OSORNO + 0,5 l/ha FORNET EXTRA 6 OD

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vypláchnout. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže postřikovače vpravují odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte.

Aplikace přípravku:
Přípravek OSORNO se aplikuje postřikem schválenými polními postřikovači. Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik, a nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
kukuřice 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
kukuřice 5 5 5 0

Rizika fytotoxicity:
Je-li přípravek OSORNO aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Speciální odrůdová citlivost není známa. Nedoporučuje se použití v inzucht-liniích. Nedoporučuje se použití v kukuřici cukrové a pukancové.

Nepříznivé podmínky v době ošetření např. slabě vyvinutá vosková vrstva, špatná struktura půdy (např. utužení půdy, přemokření půdy), nepříznivé klimatické podmínky po aplikaci přípravku (např. chladné a deštivé počasí, extrémní sucho, velké kolísání denních a nočních teplot) mohou způsobit prosvětlení listů kukuřice. To však za normálních okolností rychle zmizí a negativně neovlivní výnos.

Náhradní plodiny:
V případě zaorání ošetřeného porostu pěstujte kukuřici.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení. Před pěstováním dvouděložných meziplodin a citlivých dvouděložných plodin (např. cukrovka, hrách bob, řepka olejka, slunečnice a zeleniny) proveďte orbu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP