Pelican delta

Pelican Delta

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a chundelky metlice v pšenici ozimé a ječmeni jarním.

Účinná látka: diflufenican 600 g/kg, metsulfuron-methyl 60 g/kg (ISO).

Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Balení: 500 g HDPE láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:
Pelican Delta je velice selektivní postemergentní herbicidní přípravek s dlouhodobým reziduálním působením. Je kombinací dvou účinných látek s odlišným mechanismem působení: Metsulfuron-methyl je přijímán především listy a kořeny rostlin a diflufenican působí na vzešlé a klíčící plevele s dlouhodobým reziduálním efektem, za příznivých podmínek až 8 týdnů.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: bažanka roční, heřmánky, hluchavky, hořčice polní, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, kakost, chrpa, mák vlčí, merlík bílý, mléč rolní, penízek rolní, pcháč oset, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesna, ředkev ohnice, violka rolní, chundelka metlice - pouze vzcházející rostliny na jaře, výdrol řepky, výdrol slunečnice, svízel přítula.

Méně citlivé plevele: chundelka metlice, merlík bílý, opletka obecná.

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
pšenice ozimá plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice 70–100 g/ha
200–400 l vody/ha
AT termín aplikace
BBCH 13–32 (1)
ječmen jarní plevele dvouděložné jednoleté 70–100 g/ha
200–400 l vody/ha
AT termín aplikace
BBCH 13–29 (2)

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Maximální počet aplikací za rok: 1× za vegetaci.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Pelican Delta - dávkování:
dávka 70 g/ha: plevele ve fázi děložních listů až 2 pravé listy.
dávka 100 g/ha: plevele od 4 pravých listů.

Pšenice ozimá - jaro - rozšíření účinnosti na chundelku metlici

100 g/ha PELICAN DELTA + 2,5 l/ha METLIN

Poznámky:
1. Termín aplikace u ozimých obilnin jaro BBCH 13–32 od fáze 3. listu do začátku sloupkování (fáze 2. kolénka).
2. Termín aplikace v ječmeni jarním BBCH 13–29 od fáze 3. listu do konce odnožování.
3. Pelican Delta v dávce 100 g/ha aplikujte na plevele od 4. pravého listu.
4. Pelican Delta je vhodné aplikovat společně se smáčedly (MERO, Spartan, Silwet Star) nebo s kapalným hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
5. Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní
na stanovený objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP