Beretta

Pendolin

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů v široké škále plodin: ozimé obilniny, kukuřice, hrách, fazol, sója, slunečnice, lupina, cibule z výsevu a cibule sazečka, česnek,
pór, mrkev, petržel, celer, rajče, košťálová zelenina, jahodník ananasový, réva, jádroviny, peckoviny, tabák, trávy - množitelské porosty a k inhibici bočních výhonů tabáku.

Účinná látka: pendimethalin 400 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení: 5 l, 10 l a 20 l HDPE/PA láhev nebo kanystr

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Pendolin je postřikový herbicid k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů. Obsahuje účinní látku pendimethalin patřící do chemické skupiny dinitroanilinů, která inhibuje dělení buněk. Aplikován preemergentně, pendimethalin je účinný na některé důležité jednoleté jednoděložné plevele, jakož i na širokou škálu dvouděložných plevelů. Při postemergentní aplikaci, Pendimethalin je účinný především na širokolisté plevele.

Návod k použití:

 
1) Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
Celer, rajče plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) před výsadbou 2–3 dni
2) preemergentně
4) se zapravením
za sucha
5) pole
Cibule z výsevu, pór plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) preemergentně
2) preemergentně
5) pole
Cibule ze sazečky, česnek plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) po výsadbě před vzejitím
nebo, postemergentně
min. 2,5–3 listy
2) preemergentně,
postemergentně
jednoděložné max.
BBCH 11, dvouděložné
max. BBCH 12
5) pole
Fazol, mrkev, petržel plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) preemergentně
do 2–3 dnů po zasetí
2) preemergentně
5) pole
hrách setý plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
4,1 l/ha AT 1) preemergentně 2–3 dny po zasetí  
Jádroviny,
peckoviny
plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
4,1–5 l/ha AT 1) preemergentně  
jahodník
ananasový
plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) před vzejitím plevelů
nebo, před výsadbou
4) se zapravením
5) pole
pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
tritikale ozimé
plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha
psárka, svízel,
heřmánkovec
- 4,1 l/ha preemergentně
AT 1) preemergentně do 2 dnů
po zasetí, postemergentně
BBCH 13–21
2) preemergentně,
postemergentně
jednoděložné max.
BBCH 11, dvouděložné
max. BBCH 12
 
kukuřice setá plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3 – 4,1 l/ha AT 1) před setím nebo,
preemergentně do 2 dnů
po zasetí
2) preemergentně
4) se zapravením
za sucha
lupina bílá, lupina
žlutá
plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) preemergentně do 3 dnů
po zasetí
2) preemergentně
 
réva plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
4,1–5 l/ha AT 2) preemergentně  
slunečnice roční plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
5 l/ha AT 1) před setím
2) preemergentně
4) se zapravením
za sucha
sója luštinatá plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) před setím
2) preemergentně
4) se zapravením
za sucha
tabák virginský,
zelenina košťálová
plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) před výsadbou zeleniny
2–3 dny, tabáku 2 dny
2) preemergentně
 
tabák virginský inhibice bočních
výhonů
1 % (500 l,
vody)
AT
56 kapusta, 21 kedlubna
1) ve f. plně vyvinuté listy,
po objevení prvních
květů, 2.aplikace:
bujně rostoucí odrůdy,
pazochy do 1 cm
 
bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava
luční, kostřava ovčí, lipnice luční, metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha laločnatá, trojštět žlutavý
plevele jednoděložné
jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté
3,3–4,1 l/ha AT 1) od: 14 BBCH
2) postemergentně
jednoděložné max.
BBCH 11, dvouděložné
max. BBCH 12, na
chundelku a lipnici
aplikace v září
6) semenné porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Zákazy a omezení:

 
Plodina, oblast použití Zákaz, omezení
celer mimo celer naťový

Upřesnění použití:

V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2–3 cm lehkými branami.

V ozimých obilninách se Pendolin aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Pendolin se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů.

Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít Pendolin preemergentně v dávce 4,1 l/ha.

Doporučení pro aplikaci v obilninách na podzim:

1. Časně postemergentní aplikace - posílení účinnosti na výdrol řepky a dvouděložné plevele

2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE

2. Postemergentní aplikace - posílení účinnosti na svízel, výdrol řepk a dvouděložné plevele

2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,05–0,075 l/ha SARACEN
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 0,05–0,075 l/ha SARACEN DELTA
2,0–2,5 l/ha PENDOLIN + 1,5–2,0 l/ha METLIN

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se Pendolin používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté se Pendolin aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Pendolin je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení.

Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny se Pendolin aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Pendolin může být také použit k ničení pazochů. Pendolin ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů.

V travách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy.

Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovin a peckovin, ve vinicích se Pendolin aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy 4 4 4 4
Ozimé obiloviny 10 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina,
mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obiloviny, trávy
5 5 5 5

Pro aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.

Pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilovin:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti),jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovných plodin.

Následné plodiny
Vliv na následné plodiny se neočekává, protože aktivní pendimethalin je degradován v časovém rámci běžného střídání zemědělských plodin.

Náhradní plodiny
V případě, že plodina musí být zaorána po zimě nebo na jaře, pro opětovný výsev lze doporučit jarní obiloviny.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP