Privium Forte

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru, chmelu otáčivém, kořenáčových školkách chmele, cibuli, cukrovce, krmné řepě, fazolu, hrachu, hořčici bílé, máku setém, mrkvi krmné, řepce olejce ozimé, slunečnici, sóji, jahodníku, jabloni, višni, okrasných dřevinách, ovocných školkách, lesních školkách a lesních kulturách. 

Účinná látka:fluazifop-P-butyl 150 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 l, 5 l.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností výrobku je, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro trávovité. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Návod k použití:

Upravit
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
brambor plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 dělená aplikace
chmel otáčivý plevele lipnicovité jednoleté 1,0–1,5 l/ha
100–600 l vody/ha
- na podzim
pýr plazivý 2,5–3,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- na podzim
chmel otáčivý - kořenáčové školky plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
cibule oves hluchý , ježatka kuří noha, bér 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28 k výsevu
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28 k výsevu
cukrovka, řepa krmná bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 možnost dělené aplikace
fazol, hrách plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
60 -
jabloň, višeň plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28 -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
28 -
jahodník pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- po sklizni
kapusta oves hluchý , ježatka kuří noha, bér 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 -
lesní porosty, lesní školky plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
retardace, třtina křovištní 1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
mrkev krmná bér, ježatka kuří noha, oves hluchý 0,8–1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
56 -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
okrasné dřeviny, ovocné školky bér, ježatka kuří noha, oves hluchý 0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
řepka olejka ozimá výdrol obilnin 0,5 l/ha
100–600 l vody/ha
- na podzim, na jaře
pýr plazivý 2,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- na podzim, na jaře
slunečnice plevele lipnicovité jednoleté 0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- do 59 BBCH
sója plevele lipnicovité jednoleté 0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- -
mák setý oves hluchý, ježatka kuří noha 0,8-1,0 l/ha
100–600 l vody/ha
- BBCH 16–19
max. 1×
hořčice bílá pýr plazivý 2 l/ha
300 l vody/ha
- BBCH 12–19
max. 1×
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

 

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění:

Upravit
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
salát hlávkový jednoleté lipnicovité plevele (růstová fáze od BBCH
12–13 do 29)
0,8 - 1,0 l/ha
200–400 l vody/ha
42 -
špenát setý jednoleté lipnicovité plevele (růstová fáze od BBCH
12–13 do 29)
0,8–1 l/ha
100–600 l vody/ha
42 jen semenné porosty
řepa salátová jednoleté jednoděložné plevele 0,8–1 l/ha
100–600 l vody/ha
AT -
pýr plazivý 2 l/ha
100–600 l vody/ha
AT možnost dělené aplikace při nepřekročení dávky 2 l/ha

 

Max počet aplikací: 1× za vegetaci.

Způsob použití: postřik.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Přípravek je slabě škodlivý pro populace dravého roztoče Typhlodromus pyri a parazitické kuklice Drino inconspicua.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP