Grisu

Privium Forte

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru, chmelu otáčivém, kořenáčových školkách chmele, cibuli, cukrovce, krmné řepě, fazolu, hrachu, hořčici bílé, máku setém, mrkvi krmné, řepce olejce ozimé, slunečnici, sóji, jahodníku, jabloni, višni, okrasných dřevinách, ovocných školkách, lesních školkách a lesních kulturách. 

Účinná látka: fluazifop-P-butyl 150 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 l, 5 l.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností výrobku je, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro trávovité. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL (dny) Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
brambor plevele jednoděložné
jednoleté
0,8–1,0 l/ha 90 1) před květem před
uzavřením řádků
2) postemergentně
pýr plazivý 1,6 l/ha 90 1) před květem před
uzavřením řádků
2) postemergentně
chmel plevele jednoděložné
jednoleté
0,6 l/ha AT 1) na podzim
po sklizni
2) postemergentně
chmel - kořenáčové
školky
plevele jednoděložné
jednoleté
0,6 l/ha - 1) po výsadbě
2) postemergentně
cibule mimo
cibule jarní
ježatka kuří noha,
oves hluchý, bér
0,6 l/ha 28 1) výsevy,
postemergentně
2) postemergentně
cukrovka, řepa krmná bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté 0,8–1 l/ha 56 1) postemergentně
2) postemergentně
pýr plazivý 2 l/ha 56 1) postemergentně
2) postemergentně
fazol mimo
zelené fazolky,
hrách mimo
zelené lusky
plevele jednoděložné
jednoleté
0,8–1 l/ha 90 1) do: 50 BBCH
2) postemergentně
lesní porosty, lesní školky plevele jednoděložné jednoleté 0,8–1 l/ha - 2) postemergentně
retardace, třtina křovištní 1 l/ha - 2) postemergentně
mrkev krmná bér, ježatka kuří noha, oves hluchý 0,8–1 l/ha 56 1) postemergentně
2) postemergentně
pýr plazivý 1,6 l/ha 56 1) postemergentně
2) postemergentně
okrasné dřeviny, ovocné školky bér, ježatka kuří noha, oves hluchý 0,6 l/ha - 1) do: 50 BBCH
2) postemergentně
řepka olejka ozimá výdrol obilnin 0,5 l/ha 90 1) do: 50 BBCH
2) postemergentně
pýr plazivý 1,6 l/ha 90 1) do: 50 BBCH
2) postemergentně
slunečnice plevele jednoděložné
jednoleté
0,8-1 l/ha AT 1) do: 16 BBCH
2) postemergentně
sója plevele jednoděložné
jednoleté
0,8-1 l/ha 90 1) do: 50 BBCH
2) postemergentně
mák setý oves hluchý, ježatka kuří noha 0,8-1 l/ha AT 1) od: 16 BBCH,
do: 19 BBCH
2) postemergentně
hořčice bílá pýr plazivý 2 l/ha AT 1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH
2) od: 12 BBCH,
do: 20 BBCH,
výška 15–20 cm

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

 
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob
aplikace
Max. počet aplikací
v plodině
Interval
mezi
aplikacemi
brambor 100–600 l/ha postřik 1×, pýr lze 2× děleně,
1. dávka1 l/ha
7–14 dnů
chmel 100–600 l/ha postřik ošetření půdy
v řadách, školky -
ošetření sadby
1× za rok -
cukrovka, řepa krmná 100–600 l/ha postřik 1×, pýr lze 2× děleně,
1. dávka 1 l/ha, pýr BBCH 12–13
7–14 dnů
fazol, hrách, mák setý,
mrkev, řepka olejka
ozimá, slunečnice,
cibule, sója
100–600 l/ha postřik -
hořčice bílá 300 l/ha postřik -
lesní porosty, lesní
školky, okrasné dřeviny,
ovocné školky
100–600 l/ha postřik 1× za rok -

Chmel, lesní porosty, lesní školky:
Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenovém pásu, max. na 1/3 celkové plochy pozemku.
Plošná aplikace je zakázána.

Max počet aplikací: 1× za vegetaci

Způsob použití: postřik

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
brambor, chmel, cibule,
cukrovka, hořčice bílá,
mrkev, řepa krmná, řepka
olejka ozimá
15 10 5 5
fazol, hrách, lesní porosty,
lesní školky, mák setý,
okrasné dřeviny, ovocné
školky, slunečnice, sója
10 5 5 0

Přípravek je slabě škodlivý pro populace dravého roztoče Typhlodromus pyri a parazitické kuklice Drino inconspicua.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP