Reactor 360 CS

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí, určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejné a bramborách.

Účinná látka: clomazone 360 g/l.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: vysoce toxický.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Balení: 1 l láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení:
Reactor 360 CS je systémový, selektivní herbicid a účinná látka clomazone je řazena do skupiny oxazolidinonů, u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Clomazone je používán proti jednoletým dvouděložných plevelům a svízeli, nepůsobí však proti plevelům rozmnožujícím se kořeny.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: svízel přítula, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLLA Poznámka
bramborsvízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté0,25 l/ha
300–400 l vody /ha
AT-1) po slepé proorávce
3) max. 1×
řepka olejka ozimásvízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté0,25 l/ha
300–400 l vody/ha
AT-1) preemergentně
do 3 dnů po zasetí
3) max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Růstová fáze plodin v době ošetření:
• řepka olejka – preemergentně do 3 dnů po zasetí.
• brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy.

Doporučení pro aplikaci:
Řepka ozimá - rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - chundelka metlice, heřmánky a další dvouděložné plevele.
0,15–0,25 l/ha Reactor 360 CS + 0,15 l/ha ZEMIN + 1,5–2 l/ha Butisan 400 SC.
nebo + 1,5–2 l/ha Rapsan 400 SC.
nebo + 1,2 l/ha Fuego.
nebo + 1,2 l/ha Sultan 50 SC.
nebo + 1,5–2 l/ha Successor 600 nebo Somero.

Brambor - rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - chundelka metlice, heřmánky a další dvouděložné plevele.
0,15–0,25 l/ha Reactor 360 CS + 0,15 l/ha ZEMIN + 1,0–1,5 l/ha Afalon 45 SC.
nebo + 1,0–1,5 l/ha Datura.
nebo + 0,75 l/ha Sencor Liquid.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe při přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat. Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Pěstování následných plodin bez omezení. Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Příprava postřikové kapaliny:
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače z části naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Čištění aplikačního zařízení:
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku REACTOR 360 CS. Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
(SPe3) Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů.

UPOZORNĚNÍ !!!

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí (Před použitím si přečtěte přiložené pokyny).

TOP