Pelican delta

Saracen Delta

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k likvidaci jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, v ječmeni ozimém a jarním, žitě ozimém, tritikale ozimém a trávách.

Účinná látka: diflufenikan 500 g/lflorasulam 50 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek je postemergentní herbicid pro likvidaci svízele přítuly a ostatních dvouděložných plevelů. Účinná látka diflufenikan způsobuje inhibici biosyntézy karotenoidů v rostlinných buňkách. Příznaky působení jsou vybělení a odumření lístků. Diflufenican působí na klíčící plevele s dlouhodobým reziduálním účinkem až 8 týdnů. Účinná látka florasulam, je ALS inhibitor, patřící do skupiny triazolových pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení účinné látky florasulam jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů. Při ideálních podmínkách se účinek projeví do 10 dnů po aplikaci.

Návod k použití:

 
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice ozimá ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé plevele dvouděložné jednoleté 0,075 l/ha AT 1) na podzim,
od 12 BBCH,
do 22 BBCH
-
pšenice ozimá ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé plevele dvouděložné jednoleté 0,1 l/ha AT 1) na jaře,
od 21 BBCH,
do 32 BBCH
-
pšenice jarní, ječmen jarní plevele dvouděložné jednoleté 0,1 l/ha AT 1) na jaře
od 21 BBCH,
do 32 BBCH
-
trávy plevele dvouděložné jednoleté 0,1 l/ha AT 1) od 29 BBCH,
do 32 BBCH
6) semenné porosty
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
ječmen, pšenice,
tritikale, žito, trávy
150–300 l/ha postřik

Upřesnění použití:
Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: výdrol řepky, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánkovité, rmen rolní, mák vlčí, opletka obecná, hořčice polní, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní, violka rolní.

Méně citlivé plevele:  Merlík bílý, chrpa modrák, hluchavka nachová.

Aplikujte na mladé aktivně rostoucí plevele optimálně ve fázi BBCH 10–19. 
Neaplikujte na poškozený nebo oslabený porost, nebo v případě nočních mrazů.
Vliv přípravku na klíčivost osiva trav nebyl prověřen.

Podzimní aplikace:

0,075 l/ha SARACEN DELTA + 2 l/ha METLIN + 0,1 l/ha ZEMIN
0,075 l/ha SARACEN DELTA + 0,25–0,4 l/ha ADETO

Jarní aplikace:

0,1 l/ha SARACEN DELTA + 2,5 l/ha METLIN

Náhradní plodiny:
V případě likvidace porostu ošetřeného přípravkem Saracen Delta lze na jaře jako náhradní plodinu po kultivaci do hloubky 20 cm vysévat: pšenici jarní, ječmen jarní nebo oves.

Následné plodiny:
Po aplikaci herbicidu Saracen Delta je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku, bob a brukvovitou zeleninu z výsadby. V dalším roce po ošetření lze pěstovat obilniny, řepku, bob, trávy, hrách, cukrovku, brambory, kukuřici a brukvovitou zeleninu z výsadby. 
Nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na brukvovitých plodinách při nedostatku srážek a za podmínek dlouhodobého sucha. 
Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní (jarní
i podzimní aplikace), trávy
4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale
ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, trávy-jarní aplikace
10 5 5 0
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé - podzimní aplikace 5 5 5 0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP