Pelican delta

Saracen

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům v obilovinách a semenných porostech trav.

Účinná látka: florasulam 50 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:
Saracen je herbicid určený pro postemergentní aplikaci proti dvouděložným jednoletým plevelům. Účinná látka florasulam je ALS inhibitor, patřící do skupiny triazolových pirimidinů, inhibuje aktivitu acetolaktát syntézy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení v meristému, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Za optimálních podmínek aplikace a po aplikaci se účinek přípravku projeví do 10 dní po aplikaci.

Návod k použití

 
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenice ozimá, ječmen ozimý,
žito ozimé, tritikale ozimé,
oves ozimý
plevele dvouděložné jednoleté 0,075 l/ha AT 1) od 13 BBCH, do 29 BBCH
2) ve f. 12 BBCH
 
pšenice ozimá, ječmen ozimý,
žito ozimé, tritikale ozimé,
oves ozimý
plevele dvouděložné jednoleté 0,1 l/ha AT 1) od BBCH 13 do BBCH 32
2) od BBCH 12 do BBCH 20
 
pšenice jarní, ječmen jarní,
oves jarní
plevele dvouděložné jednoleté 0,1 l/ha AT 1) od BBCH 13 do BBCH 32
2) od BBCH 12 do BBCH 20
 
trávy plevele dvouděložné jednoleté 0,1 l/ha AT 1) od BBCH 13 do BBCH 32
2) od BBCH 12 do BBCH 20
6) semenné porosty
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito 150–300 l/ha
na podzim
200–400 l/ha
na jaře
postřik 1× na podzim,
nebo
1× na jaře
trávy 100–400 l/ha postřik 1× na jaře

Upřesnění použití:
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, řepka olejka – výdrol

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, merlík bílý, rdesna

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny:
Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopirimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
pšenice, ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé, oves, trávy 10 5 5 0

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP