Successor Tx

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspo-emulze proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Účinná látka: pethoxamid 300 g/l, terbuthylazin 187,5 g/l.

Balení: HDPE/PA láhev 1 l se šroubovým uzávěrem, HDPE/PA kanystr 5 l, 10 l, 15 l a 20 l.

Doba použitelnosti přípravku: Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Působení:
Reactor 360 CS je systémový, selektivní herbicid a účinná látka clomazone je řazena do skupiny oxazolidinonů, u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Clomazone je používán proti jednoletým dvouděložných plevelům a svízeli, nepůsobí však proti plevelům rozmnožujícím se kořeny.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životního prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
Při použití přípravku je nutné důsledně dodržovat antirezistentní strategie. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu terbuthylazin či pethoxamid vícekrát než 1× za vegetaci.

Působení přípravku:
Successor Tx je herbicidní přípravek určený k preemergentnímu a postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka terbuthylazine je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele zastavují růst 2–3 týdny po aplikaci, vykazují chlorózy a nekrózy na špičkách a čepelích listů. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití. Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny a koleoptile trav a širokolistých plevelů. Mechanismus účinku je založen na inhibici buněčného dělení.

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL Poznámka
kukuřiceplevele jednoděložné jednoleté,
plevele dvouděložné jednoleté
4 l/haATplodina BBCH 00–14
plevel BBCH 00–14

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
kukuřice400 l/hapostřik

Přípravek se používá preemergentně nebo postemergentně.

Spektrum plevelů:
Při preemergentní aplikaci:
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel přítula, ptačinec žabinec.

Při postemergentní aplikaci:
Plevele citlivé: bér sivý, lipnice roční, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, pěťour maloúborný, hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel přítula, opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, laskavec ohnutý, pumpava obecná.

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy nebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení. Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné a náhradní plodiny:
Následující vegetační období je pěstování plodin bez omezení. Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období, než je 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstování
pouze kukuřice. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Pokyny pro aplikaci:
V kukuřici se Successor Tx používá pro preemergentní nebo postemergentní aplikace. Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace po zasetí kukuřice vždy před vzejitím
plevelů v růstové fázi kukuřice BBCH 00–09. U postemergentní aplikace je optimální termín po vzejití kukuřice od fáze jednoho listu do fáze 4 listů kukuřice (BBCH 10–14). Přípravek je možné aplikovat běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrnou aplikaci přípravku podle návodu. Přípravek nelze aplikovat letecky. Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem. Přípravek nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo oslabený nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu) a podmáčením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice4444

Pro aplikaci do kukuřice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP