Tartan Super 360

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů.

Účinná látka: 360 g/l glyphosate, 486 g/l glyphosate ve formě IPA soli.

Před použitím si přečtěte přiložený návod na použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: 1 lit. HDPE láhev, 5, 10, 20 l kanystr, 1000 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Použití:
Tartan Super 360 je listový herbicid, který při správném použití podle návodu působí na jednoleté i vytrvalé trávy a většinu širokolistých plevelů. Přenáší se z ošetřených částí rostliny na podzemní kořeny, oddenky nebo stolony. Příznaky se projevují na listech, a to červenání a posléze žloutnutí listů, které se nejprve objevují na travách a později na širokolistých plevelech. Je velmi důležité, aby měl plevel při ošetření dostatečně velké listy a byl v aktivní fázi růstu. Pýr plazivý reaguje nejlépe na ošetření přípravkem Tartan Super 360 v době odnožování, kdy začínají růst nové oddenky. To je většinou v době, kdy každá rostlina má 3 až 4 vyvinuté listy. Většina vytrvalých širokolistých plevelů je velmi citlivých na ošetření přípravkem v období aktivního růstu do počátku kvetení. Jednoleté plevele by měly být v době aplikace v aktivním růstu s listy velkými alespoň 5 cm u trav, dvouděložné plevele by měli mít v době aplikace vyvinuté alespoň dva pravé listy.

Účinnost bude omezená, pokud je růst rostlin ovlivněn v důsledku sucha, mokra, mrazu, velmi vysokých teplot nebo přirozeného odumírání v době aplikace nebo těsně po ní.

Občas může dojít k mírnému zpomalení růstu následné plodiny, zejména při bezorebném zpracování půdy, pokud semena plodiny klíčí ve velkém množství posklizňových zbytků nebo přerostlého výdrolu předplodiny, které byly ošetřeny Tartanem Super, když nebyl dodržen dostatečný časový odstup od aplikace a zpracováním půdy a setím následné plodiny. V takovém případě je vždy nutné vyčkat s přípravou půdy do doby, než budou patrny jasné příznaky herbicidní účinnosti – červené/žluté zbarvení listů, tj. min. 5 dní po aplikaci.

Do 7 dní po ošetření přípravkem Tartan Super 360 neaplikujte vápno, hnojiva, hnůj, pesticidy nebo podobné materiály.

Poznámka: Tartan Super 360 neposkytuje dostatečnou ochranu proti přesličce rolní Equisetum arvense. Opakované ošetření bude nezbytné.

Návod k použití - indikace:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pórplevele jednoleté, výdrol obilnin1,5 l/haAT1) preemergentně
chřestplevele1,5–5 l/haAT1) preemergentně
pšenice, ječmen, ovesplevele, desikace2–4 l/ha71) před sklizní, vlhkost zrna pod 30 %
pšenice, ječmendesikace1–1,5 l/ha71) před sklizní, vlhkost zrna pod 30%
různé plodinyzrušení porostu, plevele1,5–5 l/haAT
půda dočasně neobdělávanáplevele1,5–6 l/haAT
jádroviny, peckovinyplevele5 l/haAT
nezemědělská půdaplevele4–6 l/haAT
půda sousedící s vodními plochamiplevele4–6 l/haAT
řepka olejka, hořčice, len, bob, hráchplevele, desikace3–4 l/ha14, 8, 71) před sklizní, vlhkost zrna pod 30%
3) OL 14=řepka olejka, len, OL 8=hořčice,
OL 7=hrách, bob
orná půda, strništěplevele1,5–5 l/haAT3) nejpozději 2 dny před setím nebo sázením
louky a pastvinyobnova TTP3–6 l/haAT3) nejpozději 5 dnů před sklizní, spásáním, setím

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
různé plodiny, půda dočasně neobdělávaná150–250 l/hapostřik
bob, chřest, hořčice, hrách, ječmen, len, nezemědělská půda, orná půda, oves, pšenice, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, strniště80–250 l/hapostřik
cibule,cukrovka, pór, tuřín, vodnice80–125 l/hapostřik
jádroviny, peckoviny200–400 l/hapostřik
louky a pastviny200–250 l/hapostřik

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5-6 listů a jsou 12-15 cm vysoké. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní. Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Před vzejitím polních plodin
Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy. Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin. Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte do 48 hodin po zasetí.

Chřest
Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy. Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha. Vytrvalé trávy: 4 l/ha. Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha.

Pšenice, ječmen, oves - likvidace plevelů, desikace
Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech. Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha 80–150 l vody/ha.
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha 150–250 l vody/ha.
Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Pšenice, ječmen - desikace
Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti.
Nepoužívejte v množitelských porostech. Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení. Dávku 1,5 l/ha použijte při výskytu jednoletých dvouděložných plevelů. Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách - likvidace plevelů, desikace
Přípravek se aplikuje v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Bob, hrách - sklizeň provádějte nejdříve 7 dnů po aplikaci Hořčice - sklizeň provádějte nejdříve 8 dnů po aplikaci Řepka olejka, len - sklizeň provádějte nejdříve 14 dnů po aplikaci Nepoužívejte v množitelských porostech.
Dávkování přípravku:
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha.
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha.

Orná půda, strniště
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha 80–150 l vody/ha. Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha. Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha 150–250 l vody/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Zrušení porostu a likvidace plevelů
Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupy apod.) Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha 80–125 l vody/ha Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha 150–250 l vody/ha Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Louky a pastviny
Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů. Dávkování přípravku: 1–2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha 2–4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha 4–7 leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5 l/ha Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha. 200–250 l vody/ha. Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dočasně neobdělávaná půda
Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha.
Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 80–150 l vody/ha.
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha.
Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha, 150–250 l vody/ha.
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Jádroviny, peckoviny
Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo před fází „zeleného poupěte” u jádrovin a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů. Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Nezemědělská půda
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.
Dávkování přípravku: Standardní dávka: 4 l/ha.
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha.
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Půda sousedící s vodními plochami
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod.
Dávkování přípravku: Standardní dávka: 4 l/ha.
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha.
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Všechny indikace5555

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP