Glyfos

Tartan Super 360

Tartan Super 360 je systémový herbicid určený ve formě rozpustný koncentrát (SL) k hubení většiny druhů širokolistých plevelů a plevelných trav.

Účinná látka: 360 g/l glyfosát

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pouze pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízenív blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ha

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: kanystr 1 l, 5 l, 20 l, 640 l, 1 000 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Způsob použití:

Tartan Super 360 je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem k hubení jednoletých a víceletých plevelů. Rostliny ho přijímají výhradně jen zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny plevele vzešlé ze semen. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů.

Spektrum účinnosti:

Návod k použití

 
1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór plevele jednoleté, výdrol obilnin 1,5 l/ha AT 1) preemergentně  
chřest plevele 1,5–5 l/ha AT 1) preemergentně  
všechny plodiny zrušení porostu, plevele 1,5–5 l/ha AT    
všechny plodiny desikace 1–1,5 l/ha AT 1) před setím, před výsadbou  
půda dočasně neobdělávaná plevele 1,5–6 l/ha AT    
jádroviny, peckoviny plevele 5 l/ha AT    
nezemědělská půda plevele 4–6 l/ha AT    
půda sousedící s vodními plochami plevele 4–6 l/ha AT    
orná půda, strniště plevele 1,5–5 l/ha AT 3) nejpozději 2 dny před setím nebo sázením  
louky a pastviny obnova TTP 3–6 l/ha AT 3) nejpozději 5 dnů před sklizní, spásáním, setím  
lesní hospodářství plevele 5 l/ha AT 1) před výsadbou 4) postřik, max. 2×
lesní hospodářství plevele 3–8 l/ha AT 1) po výsadbě 4) postřik, max. 2× do celkové dávky 12 l/ha
lesní hospodářství potlačení pařezové
výmladnosti
10 % AT   4) postřik, nátěr, max. 1×
lesní hospodářství chemická probírka 2 ml
do záseku
AT   4) aplikace do záseků, max. 1×

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
půda dočasně neobdělávaná 150–250 l/ha postřik
bob, chřest, hořčice, hrách, ječmen, len, nezemědělská půda, orná půda, oves, pšenice, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, strniště 80–250 l/ha postřik
cibule,cukrovka, pór, tuřín, vodnice 80–125 l/ha postřik
jádroviny, peckoviny 200–400 l/ha postřik
louky a pastviny 200–250 l/ha postřik
lesní hospodářství 80–250 l/ha
(pro postřik)
ostřik, nátěr, aplikace do záseků 2× za rok
všechny plodiny 100–400 l/ha postřik

Upřesnění použití

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5–6 listů a jsou 12–15 cm vysoké.
Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu.
Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.
Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Při aplikaci Tartanu Super 360 za vysokých teplot, nízké vlhkosti vzduch a silné voskové vrstvě na rostlinách je vhodné, spíše nutné, použít pomocný přípravek Agrastik a smáčedlo Speedy pro zajištění jeho rychlé účinnosti na plevele. Toto doporučení se týká především aplikací na likvidaci výdrolu předplodiny – obilnin, řepky, před setím hlavní plodiny při použití nízkých dávek postřikové jíchy – 100 – 150 l/ha vody.

1,5–5,0 l/ha TARTAN SUPER 360 + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,05 l/ha SPEEDY

Tato kombinace zajistí:

  • dokonalé ulpění postřikové jíchy na povrchu listu se silnou voskovou vrstvou
  • zpomalí zasychání postřikové jíchy na povrchu listu
  • zajistí dostatečné nabobtnání voskové vrstvy za vysokých teplot a nízké vzdušné vlhkosti
    na povrchu listu a tím umožní rychlé proniknutí Tartanu Super 360 do rostliny
  • výrazně omezí riziko snížené účinnosti následnými srážkami po aplikaci

Před vzejitím polních plodin
Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy.
Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.
Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte do 48 hodin po zasetí.

Chřest
Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
Vytrvalé trávy: 4 l/ha
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha

Orná půda, strniště
Dávkování přípravku:
Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha
Kultivace provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci
Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci
Jednoleté plevele, nízké zaplevelenípýrem plazivým: 2 l/ha 80–150 l vody/ha
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha Vysoké zaplevelení pýrem plazivým:
4 l/ha Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha
150–250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Zrušení porostu a likvidace plevelů
Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupy apod.) nebo před setím/sázením plodin.
Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
80–125 l vody/ha
Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha
Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha
150–250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí/sázení plodin provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Louky a pastviny
Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů. Dávkování přípravku:
1–2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha
2–4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha
4–7 leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5 l/ha
Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými
plevely: 6 l/ha
200–250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Dočasně neobdělávaná půda
Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci
80–150 l vody/ha
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha
Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha
150–250 l vody/ha
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Jádroviny, peckoviny
Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo před fází „zeleného poupěte“ u jádrovin a fází „otevření kalichů“ (viditelné bílé vrcholky květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.
Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Nezemědělská půda
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.
Dávkování přípravku: Standardní dávka: 4 l/ha
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Půda sousedící s vodními plochami
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod.
Dávkování přípravku:
Standardní dávka: 4 l/ha
V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Lesní hospodářství
Hubení plevelů před výsadbou
Vyčkejte s výsadbou nebo kultivací půdy minimálně 7 dnů od aplikace.

Hubení plevelů po výsadbě (cílená aplikace)
Přípravek lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách cílenou aplikací okolo stromků. Aplikace během vegetační sezóny je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny (tj. s kryty trysek), které zabrání zasažení a poškození stromků.
Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 3–4 l/ha.
V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 8 l na ha.

Potlačení pařezové výmladnosti aplikací na pařezy
Aplikační dávka: 10% roztok
Roztok aplikujte na čerstvě odříznuté plochy pařezu. Naneste aplikátorem, štětcem nebo pomocí přídavného zařízení na pile. Neaplikujte během období zesíleného toku mízy na jaře.

Chemická probírka aplikací do záseků
Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2 ml nezředěného přípravku. Pro stromy do 10 cm průměru kmene postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 až 3 záseky. Aplikujte kdykoli během roku mimo období zesíleného toku mízy na jaře.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Všechny indikace 5 5 5 5

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Podmínky použití přípravku v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel:

  • Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše.
  • Po aplikaci zajistěte vhodné označení ošetřené plochy (během a po dobu 1 dne po aplikaci) například nápisem: „Chemicky ošetřeno, nevstupujte na ošetřené plochy a nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časového termínu a názvem přípravku, který byl použít a kontaktem na osoby/firmu, která aplikaci prováděla.
  • Pro případné sběrače lesních plodů v oblastech, kde se provádí aplikace, je třeba zajistit, aby informace byla zveřejněna na krajích ošetřeného

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP