Zemin Reactor 360 CS Tuberon

Tuberon

Postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ničení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.

Účinná látka: metribuzin 700 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení: 1 kg, 5 kg PAP/HDPE krabice se znovu otevíracím uzávěrem.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Účinná látka metribuzin patří do skupiny triazinonů. Přípravek působí jako půdní a listový herbicid.

Návod k použití:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
brambor plevele dvouděložné jednoleté 0,5 kg/ha 60 1) preemergentně
po slepé proorávce
2) preemergentně
brambor plevele dvouděložné jednoleté 0,53 kg/ha
(0,33 kg/ha
preemergentně
+ 0,2 kg/ha
postemergentně)
60 1) preemergentně po slepé proorávce,
postemergentně do 15 cm výšky rostlin bramboru
2) do BBCH 12 při postemergentní aplikaci, optimálně do BBCH 11
4) dělená aplikace

OL (ochranná lhůta) je doba mezi poslední aplikací a sklizní.

 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
brambor 200–300 l/ha postřik max. 1x, nebo dělená aplikace při dělené aplikaci min. 7 dnů

Spektrum účinnosti:
PRE aplikace
Plevele citlivé:
heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí
Plevele méně citlivé:
merlík bílý
PRE+POST aplikace
Plevele citlivé:
laskavec ohnutý, merlík bílý Max. dávka přípravku: 0,53 kg v plodině

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylnostína vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy  anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození
ošetřovaného porostu přípravkem.
Vliv na kvalitu sklizeného produktu konzultujte s držitelem povolení. Po běžné sklizni brambor proveďte orbu do hloubky min. 15 cm.
Pěstování následných plodin je bez omezení s výjimkou brukvovitých plodin, které je možné pěstovat po min. 3 měsících od poslední aplikace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Doporučení pro aplikaci:
preemergentní aplikace - rozšíření účinnosti o svízel přítulu.

0,33–0,5 kg/ha TUBERON + 0,2–0,25 l/ha LIBECCIO 360 g/l

Postemergentní aplikace:

0,2 kg/ha TUBERON

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambory 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
brambory 5 5 5 0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Příprava postřikové kapaliny:
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Odměřené množství vsypte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek.

Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP