Vigoher

Vigoher je selektivní systémový herbicid určený k aplikaci na list ve formě olejové disperze pro ředění vodou (OD) proti plevelům
v cukrovce

Účinná látka: triflusulfuron 150 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek pouze pro profesionální uživatele.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: HDPE kanystr 1 l, 5 l.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při teplotě skladování: +5 °C až + 22 °C.

Působení přípravku:
Vigoher je moderní širokospektrální systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce. Používá se k postemergentnímu ošetření na vzcházející plevele bez ohledu na vývojovou fázi cukrovky. Vigoher lze využít ve všech programech ošetření cukrové řepy v systému 3 ošetření nebo v systému nízkých a častých dávek herbicidů.

Návod k použití - indikace:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
1)Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý
organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) dávkování
5) Umístění
6)Určení sklizně
cukrovka plevele dvouděložné jednoleté 0,13 l/ha AT 1) od: 10 BBCH,
do: 39 BBCH
4) aplikace
opakovaná
 
Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet
aplikací v plodině
Interval mezi
aplikacemi
cukrovka 200–300 l/ha postřik 3x 5–10 dnů

Termín aplikace: aplikujte přípravek od fáze viditelného prvního pravého listu řepy do fáze úplného zapojení porostu (BBCH 10–39)

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý, rdesna, mračňák, tetlucha.
Méně citlivé plevele: merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka, výdrol, kokoška pastuší tobolka.

Poznámky:

• Teplo a odpovídající vlhkost půdy příznivě ovlivňují působení přípravku, v období sucha nebo chladu působí přípravek pomaleji.
• Nejúčinněji působí na intenzivně rostoucí plevele od vzcházení do počátku fáze dvou pravých listů.
• Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
• Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny:
V případě dřívější likvidace poškozeného porostu lze na stejném poli pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu.

Následné plodiny:
Po sklizni cukrové řepy lze ve stejném kalendářním roce vysévat ozimé obilniny. Na jaře lze na stejném poli pěstovat všechny plodiny.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
cykrovka 4 4 4 4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP