Warrant 700 WG

Aceptir 200 SE

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jabloní.
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci v řepce olejce.

Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 až + 30°

Působení přípravku:
Aceptir 200 SE je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Aceptir 200 SE působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
1) Plodina,

oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
řepka olejka ozimá blýskáček řepkový 0,12–0,25 l/ha 39 1) od: 55 BBCH,
do: 66 BBCH
 
krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová 0,12–0,25 l/ha 39 1) od: 64 BBCH,
do: 69 BBCH
 
krytonosec čtyřzubý 0,25–0,3 l/ha 39 1) od: 61 BBCH,
do: 67 BBCH
 
jabloň mšice jabloňová,
mšice jitrocelová
0,125 l/ha 14 1) od: 69 BBCH,
do: 71 BBCH
4) max. 1× za rok
obaleč jablečný 0,2 l/ha 14 1) od: 69 BBCH,
do: 74 BBCH
4) max. 2× za rok
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi aplikacemi
jabloň 750 l/ha postřik, rosení 2× za rok 14 dnů
řepka olejka 200–300 l/ha postřik 1× za rok -

Doporučení pro aplikace v řepce:

1. Krytonosec čtyřzubý - je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použít kombinace s pyrethroidy, které zajistírychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

2. Blýskáček řepkový - v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešuloví, je vhodné Aceptir 200 SE kombinovat s pyrethroidy, které zajistí rychlýa spolehlivý účinek na krytonosce společně se smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek na blýskáčka. Pro spolehlivý účinek je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový - aplikace v době květu, vhodná kombinace s pyrethroidy - okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikacemimo doby aktivního letu včel. Aceptir 200 SE zajistí dlouhodobý účinek pro ochranu šešulí před poškozením larvami obou škůdců.

0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.

Poznámky:
1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjtevšechny části rostlin.
2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďteošetření ke konci dne.
3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím aplikován přípravek na ochranu rostlin ACEPTIR 200 SE.

Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka 4 4 4 4
jabloň 18 14 7 6
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
řepka olejka 5 5 0 0
jabloň 30 30 20 15

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 2 dny aplikaci.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP