Warrant 700 WG

Artiler

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jabloní.
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci v řepce olejce.

Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 až + 30°

Působení přípravku:
Artiler je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Artiler působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
1) Plodina,

 

oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

 

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
řepka olejka ozimá blýskáček řepkový 0,12–0,25 l/ha 39 1) od: 55 BBCH,
do: 66 BBCH
 
krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová 0,12–0,25 l/ha 39 1) od: 64 BBCH,
do: 69 BBCH
 
krytonosec čtyřzubý 0,25–0,3 l/ha 39 1) od: 61 BBCH,
do: 67 BBCH
 
jabloň mšice jabloňová,
mšice jitrocelová
0,125 l/ha 14 1) od: 69 BBCH,
do: 71 BBCH
4) max. 1× za rok
obaleč jablečný 0,2 l/ha 14 1) od: 69 BBCH,
do: 74 BBCH
4) max. 2× za rok
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi aplikacemi
jabloň 750 l/ha postřik, rosení 2× za rok 14 dnů
řepka olejka 200–300 l/ha postřik 1× za rok -

Doporučení pro aplikace v řepce:

1. Krytonosec čtyřzubý - je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použít kombinace s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem

0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

2. Blýskáček řepkový - v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešuloví, je vhodné Artiler kombinovat s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý účinek na krytonosce společně se smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek na blýskáčka.
Pro spolehlivý účinek je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.

0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový - aplikace v době květu, vhodná kombinace s pyrethroidy - okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikace mimo doby aktivního letu včel. Artiler zajistí dlouhodobý účinek pro ochranu šešulí před poškozením larvami obou škůdců.

0,25 l/ha ARTILER + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.

Poznámky:
1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjte všechny části rostlin.
2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím aplikován přípravek na ochranu rostlin Artiler.

Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu. Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
řepka olejka 4 4 4 4
jabloň 18 14 7 6
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
řepka olejka 5 5 0 0
jabloň 30 30 20 15

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 2 dny aplikaci.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP