Fyfanon 440 EW

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) k likvidaci blýskáčka řepkového v řepce olejce.

Účinná látka: malathion 440 g/l.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). OP II.st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. SPe8 Zvlášť nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny. Neaplikujte na místech, kde jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Balení: 10 l kanystr HDPE.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Účinná látka malathion je nesystémový organofostátový insekticid, působí kontaktně a požerově, současně má i respirační (dýchací) účinek. Malathion je inhibitor acetylcholin esterázy. Riziko vývoje rezistence je velmi nízké (IRAC skupina 1B mezi insekticidy), přípravek je tedy velice vhodný do systému antirezistentní strategie pro likvidaci blýskáčka řepkového.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnost OL Poznámka
řepka olejka ozimáblýskáček řepkový2,0 l/haAT2 aplikace za sezónu

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku malathion po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Termín aplikace: BBCH 50–59, tj. hlavní květenství již viditelné - první korunní plátky viditelné (před květem).

Dávka vody: 300 l/ha.

Maximální počet aplikací za sezónu: 2×, interval mezi aplikacemi min. 10 dní. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tank mix s kyselinou citrónovou:
Příliš tvrdá a zásaditá voda nebo některá listová hnojiva mohou snížit razanci účinku, nebo dokonce způsobovat srážení postřikové jíchy. Řešením je přídavek kyseliny citrónové, která sníží hodnotu pH postřikové jíchy pod hodnotu 7. Doporučení pro dávkování kyseliny citronové pro snížení hodnoty pH je: 150 g kyseliny citronové na každých 100 l vody. Kyselinu citronovou aplikujte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou vždy jako první. Ke každým 10 l Fyfanon 440 EW obdržíte zdarma 2× 0,9 kg kyseliny citronové.

Doporučení pro aplikaci:
Za účelem zvýšení účinnosti přípravku, prodloužení reziduálního působení s možností působení na následné škůdce řepky olejky a pro oddálení vzniku rezistence v rámci antirezistentní strategie se doporučuje TM s registrovanými účinnými látkami s odlišným mechanismem působení (pyretroidy, neonikotinoidy) např. 1,5 l/ha Fyfanon 440 EW + 0,06 l/ha Rapid Při aplikaci každé této směsi je nutné postupovat v souladu s §51 zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění v návaznosti na vyhlášku č.327/2012 Sb., neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka251254

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněného z části vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Vstup do ošetřeného pole je možný druhý den po aplikaci. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP