AG NOVACHEM

Harpun

Insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k hubení škůdců na rajčatech a okurkách, jabloních a hrušních.

Účinná látka: pyriproxyfen 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemí a povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje úč. l. ze skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, thiamethoxam) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Balení: HDPE/PA láhev s přípravkem v množství 100 ml, 300 ml a 1 l; HDPE/PA kanystr s přípravkem v množství 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladováni +5 až + 30°

Působení přípravku:
Pyriproxyfen působí proti celé řadě druhů hmyzu. Působí jako juvenilní analog hormonua regulátor růstu hmyzu. Zabraňuje vývoje larev a jejich přeměny do dospělosti, a tím znemožní jejich reprodukci.

Návod k použití:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
1) Plodina,

oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
rajče, okurka molice skleníková 1,125 l/ha (75 ml /100 l vody) 3 1) od: 50 BBCH, do: 89 BBCH
2) při prvním výskytu dospělců hmyzu
5) skleníky
jabloň obaleč jablečný 1 l/ha AT 1) od: 71 BBCH do: 74 BBCH
2) na počátku kladení
5) venkovní
porosty
hrušeň mera hrušňová 1 l/ha AT 1) od: 51 BBCH, do: 75 BBCH
2) larvy ve stádiu vývoje L1–L3
5) venkovní
porosty
Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi aplikacemi
hrušeň 600–1 000 l/ha postřik, rosení 1×/rok -
jabloň 600–1 000 l/ha postřik, rosení 2× /rok 14 dnů
rajče, okurka 1000–1 500 l/ha postřik 2x 10 – 14 dnů

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
jabloň, hrušeň 35 25 20 15

Při aplikaci do jabloně a hrušně:
Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích ( ≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Další omezení:
Při použit ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana. Nedoporučuje se pro aplikaci použít traktor bez uzavřené kabiny pro řidiče.
Při aplikaci v sadu se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče typu 3 nebo 4 tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu - proti prachu, aerosolu, resp. parám. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s očima.
Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncentrovaným přípravkem, dostatek čisté vody pro případnou první pomoc pro výplach očí.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.
Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Ochranná lhůta pro vstup na ošetřený pozemek podle typu ošetřených ploch a prováděné činnosti:
1) zelenina (následné práce spojené s ošetřováním rostlin, včetně zalévání):
a) s OOPP (ochranný oděv, rukavice, obuv) - vstup druhý den po aplikaci
b) bez OOPP - vstup po uplynutí ochranné lhůty uvedené v tabulce rozsahu povoleného použití přípravku
2) inspekční činnost (kontrola po postřiku) po provedené bazální aplikaci a na neobdělávané zemědělské plochy - vstup až druhý den po aplikaci

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP