Warrant 700 WG

Postřikový insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně okrasných rostlin ve sklenících proti mšicím a molici skleníkové a okrasných rostlin proti savým škůdcům.

Účinná látka: imidacloprid 700 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 500 g
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +40 °C
Působení přípravku:
Warrant 700 WG je systémový přípravek ze skupiny neonikotinoidů usmrcující velmi rychle především savé a některé žravé škůdce jako dotykový, požerový a dýchací jed.

Návod k použití:

(-) - ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit.
Plodina Škodlivý činitel Koncentrace OL Poznámka
okrasné rostliny mšice, molice skleníková 350 g/ha (0,035%) - 3) skleník
okrasné rostliny saví škůdci 150 g/ha (0,015%) - 3) skleník

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klotianidin, tiakloprid, thiametoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 2×
Aplikační dávka vody: 1 000 l/ha
Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Další omezení:
V případě použití přípravku ve sklenících by neměl být přípravek používán, jestliže je zde používána biologická ochrana.
Při použití přípravku ve sklenících s opylujícími čmeláky zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP