Limitar

Limitar

Limitar je růstový regulátor ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v ozimé a jarní pšenici, ozimém a jarním ječmeni, ovsu setém, tritikale a žitu.

Účinná látka: trinexapac-ethyl 250 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Zařazení přípravku z hlediska ochrany
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Působení:
LIMITAR je růstový regulátor, na bázi účinné látky trinexapac-ethyl ze skupiny cyklohexandionů, který je používán ke zkrácení stébla rostlin, což zvyšuje odolnost proti polehání a chrání úrodu u ozimé pšenice a jarní pšenice, ozimého ječmene a jarní ječmene, ovsa setého, tritikale a žita. Inhibuje syntézu giberelinů a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. LIMITAR je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání.

Návod k použití - indikace:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina/oblast
použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka 1) k plodině
2) ŠO
3) OL
pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,4 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 39 BBCH
pšenice jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,4 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 33 BBCH
ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,4 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH
ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,6 l/ha   1) od: 37 BBCH, do: 39 BBCH
ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,5 l/ha AT 1) od: 29 BBCH, do: 33 BBCH
tikale, žito, oves zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,4 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
ječmen, pšenice, oves, tritikale, žito 200–500 l/ha postřik max. 1×

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od začátku sloupkování (BBCH 30) do stádia 2. kolénka (BBCH 32) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření pšenice jarní se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze 3. kolénka (BBCH 33).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od konce odnožování (BBCH 29) do fáze 3. kolénka (BBCH 33).

Ošetření žita, tritikale a ovsa se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze 2. kolénka (BBCH 32).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím. Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.
Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Příprava postřikové kapaliny
Před použitím zajistěte, aby veškeré náčiní pro aplikaci bylo čisté. Přidejte polovinu požadovaného množství vody a začněte míchat. Pak přidejte požadované množství přípravku LIMITAR. Pokračujte v míchání a doplňte nádrž na požadovaný objem. Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.

Aplikace přípravku
Přípravku LIMITAR se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači (středně jemné kapky; aplikační tlak 2–3 bar).

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP