Limitar

Limitar je růstový regulátor ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání u ozimé pšenice a ozimého ječmene.

Účinná látka: trinexapak-ethyl 250 g/l.

Balení: 1 l HDPE láhev, 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Působení:
Limitar je růstový regulátor na bázi účinné látky trinexapak-ethyl ze skupiny cyclohexandionů používán ke zkrácení stébla rostlin, což zvyšuje odolnost proti poléhání a chrání úrodu u ozimé pšenice a ozimého ječmene. Inhibuje syntézu giberelinů a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. Limitar je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání.

Návod k použití - indikace:

TABULKA 1

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

TABULKA 2

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od zač. sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od začátku sloupkování (BBCH 30) do stádia 2. kolénka (BBCH 32) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím. Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte na mokrý porost nebo v době, kdy se očekává mráz nebo déšť. Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Příprava postřikové kapaliny:
Před použitím zajistěte, aby veškeré náčiní pro aplikaci bylo čisté. Přidejte polovinu požadovaného množství vody a začněte míchat. Pak přidejte požadované množství přípravku Limitar. Pokračujte v míchání a doplňte nádrž na požadovaný objem. Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.

Aplikace přípravku:
Přípravek Limitar se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači (středně jemné kapky; aplikační tlak 2–3 bar). Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP