Novastim Klasik

Rostlinný stimulátor pro zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce, pro omezení stresů rostlin během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur.

Účinná látka: Natrium 5-nitroguajakolát 1 g/l, Natrium-2-nitrofenolát 2 g/l, Natrium-4-nitrofenolát 3 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Balení: 1 l, kanystr 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Novastim Klasik je rostlinný stimulátor určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů, ovlivňuje pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem, výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím, přesazením apod.).

Návod k použití:

TABULKA 1

TABULKA 2

TABULKA 3

Příprava postřikové kapaliny
Novastim Klasik je mísitelný s vodou. Odměřené množství přípravku nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Pro zvýšení účinnosti Svitonu doporučujeme přidat smáčedlo.

Mísitelnost s pesticidy a hnojivy
Novastim Klasik je mísitelný se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy po konzultaci s jejich výrobci. Novastim Klasik je možné též mísit s listovými hnojivy nebo s kapalným hnojivem DAM po konzultaci s jejich výrobci.

Skladování
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě 5–30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

STIMULÁTORY RŮSTU

TOP