Slimet

Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady k ochraně polních plodin, zelenin, ovocných plodin a révy vinné proti slimákům.

Účinná látka: metaldehyd 30 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové
vody.

Balení: LDPE nebo papírový sáček s obsahem 100 g, 200 g, 500 g, 750 g; 1 kg přípravku třívrstvý papírový pytel s obsahem 10 kg a 25 kg přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Působení přípravku:
Přípravek Slimet je moluskocid s požerovým a kontaktním účinkem. Obsahuje účinnou látku metaldehyd, poškozující důležité slizniční buňky slimáka, takže ten je znehybněn, dokud nedojde k úhynu. Návnada musí být zcela nebo částečně absorbována škůdci. Návnada je odolná vůči dešti. Návnada se mírně zvětší s vlhkostí bez ztráty atraktivity a účinku.

Rozsah povoleného použití:
TABULKA 1

AT = ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

TABULKA 2

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Čištění aplikačního zařízení:
Použité aplikační zařízení, ochranné pracovní prostředky a pomocné nádoby opláchne 3% roztokem sody a umyjte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a čištění aplikačního zřízení:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 13982-1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Další omezení:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte. Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata (zejména pro psy). Zabraňte vstupu domácích zvířat na ošetřený pozemek. Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků
na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

MOLUSCOCIDY

TOP