Slimet

Slimet

Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady k ochraně polních plodin, zelenin, ovocných plodin a révy vinné proti slimákům.

Účinná látka: metaldehyd 30 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
SPe 6 Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení: LDPE nebo papírový sáček s obsahem 100 g, 200 g, 500 g, 750 g; 1 kg přípravku třívrstvý papírový pytel s obsahem 10 kg a 25 kg přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Působení přípravku:
Přípravek Slimet je moluskocid s požerovým a kontaktním účinkem. Obsahuje účinnou látku metaldehyd, poškozující důležité slizniční buňky slimáka, takže ten je znehybněn, dokud nedojde k úhynu. Návnada musí být zcela nebo částečně absorbována škůdci. Návnada je odolná vůči dešti. Návnada se mírně zvětší s vlhkostí bez ztráty atraktivity a účinku.

Působení přípravku:
Přípravek Slimet je moluskocid s požerovým a kontaktním účinkem. Obsahuje účinnou látku metaldehyd, poškozující důležité slizniční buňky slimáka, takže ten je znehybněn, dokud nedojde k úhynu. Návnada musí být zcela nebo částečně absorbována škůdci. Návnada je odolná vůči dešti. Návnada se mírně zvětší s vlhkostí bez ztráty atraktivity a účinku.

Rozsah povoleného použití:

AT = ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
obilniny, řepka olejka slimáci 7 kg/ha AT 1) od: 00 BBCH, do: 29 BBCH
kukuřice slimáci 7 kg/ha AT 1) od: 00 BBCH, do: 29 BBCH
ovoce bobulovité a drobné mimo jahod slimáci 7 kg/ha AT 1) od: výsadby, do: 69 BBCH
jádroviny, peckoviny slimáci 7 kg/ha AT 1) od: 00 BBCH, do: 69 BBCH
réva slimáci 7 kg/ha AT 1) od: 00 BBCH, do: 69 BBCH
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi
obilniny, řepka olejka, kukuřice, ovoce bobulovité a drobné mimo jahod, jádroviny, peckoviny, réva   rozhoz 3x 7 dnů

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Čištění aplikačního zařízení:
Použité aplikační zařízení, ochranné pracovní prostředky a pomocné nádoby opláchne 3% roztokem sody a umyjte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a čištění aplikačního zřízení:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 13982-1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Další omezení:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/ oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.
Ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte.
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata (zejména pro psy). Zabraňte vstupu domácích zvířat na ošetřený pozemek.
Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

MOLUSCOCIDY

TOP